משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ו

משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יג
[יג] והקוף נוטל לידים. נ"ב עיין בדברי מרן הכ"מ וכ"כ בב"י בסימן קנ"ט דנקטינן כתנא קמא וכסברת רבינו ובשלחנו הטהור שם בסי"ב כתב דיש פוסלים ויש מכשירין וסיים ונראין דבריהם ע"כ ולכאורה קשה דלפי האי כללא דקי"ל בדברי מרן השו"ע דהיכא שאומר יש אומרים ויש אומרים ה' כי"א בתרא א"כ אפוא אמאי הוצרך הכא לסיים בה ונראין דבריהם הרי ממה שהניח האי סברא בי"א בתרא משמע ואמאי כפליה לדיבוריה.
ואגב ראיתי להט"ז שם בס"ק ט"ז שהביא תירוץ מרן דכח נותן עכ"פ בעינן אף אם הוא משאר בעלי חיים ולא ממעט אלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.