משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ה

משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ח
[ח] אבל בג' צריך שיאכלו כל אחד ואחד מהן כזית פת וכו'. נ"ב כתב מרן הכ"מ דכתב הרי"ף דלגבי ג' אינו מצטרף עד שיאכל כזית דגן ע"כ והנה הטור באו"ח בסימן קצ"ז הביא שם לסברת הרי"ף הנזכר וכתב דר"י והרא"ש פליגי וסבירא להו דאפי' ב' דגן ואחד ירק מצטרף עיי"ש. וכתב מרן הב"י שם דלעניין הלכה כיון שהרי"ף ורבינו מסכימים לדעת אחת והרשב"א סבר כוותייהו הכי נקטינן ואח"כ הביא מהגהות שהר"מ היה נזהר וכו' ואם אירע שנתן לאדם לשתות וכו' אז היה סומך על דברי התוס' והיה מזמן על השותה ע"כ וכתב על דבריו דדברים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.