משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ב

משרת משה (עטייה) הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ז
[ז] וכשמברך האורח אצל בעל הבית וכו'. נ"ב כתב מרן שהיא מימרא דר' יוחנן בפ"ז דברכות בדף מ"ו ע"א עיי"ש. והנה בש"ס דידן לא אמרו סמך להאי ברכה דאורח לבעל הבית אבל הפוסקים הכל בו וה"ר דוד אבודרהם ז"ל אמרו סמך לזה מקרא דוברכת את ה' אלהיך את לרבות בעל הבית יעוין עליהם.

הלכה ח
[ח] וכשמברכין בבית האבל וכו' שופט בצדק וכו'. נ"ב כתב מרן הכ"מ דבגמ' גרסינן שופט בצדק לוקח נפשות במשפט וכו' ובעל הלכות גדולות כתב דלא אמרינן ליה דכיון דאמרינן פרק במה בהמה יש מיתה בלא חטא היאך נאמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.