משרת משה (עטייה) הלכות אבל פרק ט

משרת משה (עטייה) הלכות אבל פרק ט

  

הלכה יא
[יא] אבל חכם שמת הכל קרוביו והכל קורעין עליו וכו'. נ"ב כתב מרן דבגמרא אמרינן הכל קרוביו סלקא דעתך אלא אימא כקרוביו ואיני יודע למה לא כתב רבינו הכל כקרוביו עכ"ל, ולענ"ד אפשר ליישב משום דבהאי דינא גופיה כתב רבינו בתחילה כל מי שעמד עם המת בשעת יציאת נשמה אע"פ שאינו קרובו חייב לקרוע וכן אדם כשר שמת הכל חייבים לקרוע עליו וכו' הרי פירש דלגבי העומדים בשעת יציאת נשמה ולגבי אדם כשר הכל אף שאינם קרובים ממש לעניין זה הו"ל כקרוביו א"כ אפוא גם במה שסיים חכם שמת הכל קרוביו ר"ל דרחוקים נעשו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.