משרת משה (עטייה) הלכות אבל פרק ו

משרת משה (עטייה) הלכות אבל פרק ו

  


הלכה ה
[ה] וכן האשה שהיתה אבילה לא תבעל עד שלשים יום. נ"ב עיין למרן הכ"מ ז"ל מה שהקשה מהא דפי"א מהל' גירושין ותירץ בדרך אפשר עיי"ש, ולפי הנראה שהוא דוחק גדול ואכתי לא איפרוק מחולשא והיותר נראה לומר דהכא נפל טעות סופר בדברי רבינו וצ"ל עד צ' יום דבהכי הו"ל דברי רבינו דהכא ודהל' גרושין שוים בשיעוריהן.