משרת משה (נבר) הלכות גירושין פרק יב

משרת משה (נבר) הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ג
[ג] כבר כתבתי לעיל פ"ז הלכה ז' לברר דעת הרמב"ם דבטוען מזוייף ברי נאמן יעו"ש כי הארכתי ויישבתי הקושיא שהקשה הש"ך חו"מ סי' מ"ו על ה"ר אביגדור כהן שהולך בשיטת הרמב"ם ז"ל, ושמה הארכתי להביא ראיה לדברי הרמב"ם ז"ל ועיין תומים סי' מ"ו מה שהקשה על הרב המגיד דשם מדינא דילן ולעיל יישבתי הכל ואין מהצורך לכפול הדברים:

הלכה טו
[טו] דין נאמנות עד אחד הזכיר טעם מילתא דעבידא לגלויי, ולא הזכיר טעמא דדייקא ומינסבא ועיין סוף הלכות גירושין השיגו הראב"ד ז"ל בזה מדוע לא הזכיר טעם דדי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.