משרת משה (נבר) הלכות גירושין פרק ט

משרת משה (נבר) הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה א
[א] עיין לעיל ריש פ"ח מה שכתבתי, דגם הרמב"ם סובר כר' יוסי דזמנו של שטר מוכיח, היינו באינו תולה בזמן, אבל בתולה בזמן לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח, דבאינו תולה בזמן אמרינן דעתו שמגורשת מיד, אך התנה בלשון אם כדי שיוכל לבטל התנאי או להוסיף, ונגמר הגירושין מיד ע"כ אם נשאת לא תצא, אך כיון שבידו לבטל הגט ולהוסיף התנאי, בעינן שיהיה הגט קיים עד קיום התנאי, ואם איכא בעינא אף שאינו מונח בידו הרי הוא כפקדון אצלו וכל היכא דאיתא ברשותא דמרא איתא, משא"כ במגרש לזמן אף שזמנו של שטר מוכיח, מכל זא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.