משרת משה (נבר) הלכות אישות פרק כד

משרת משה (נבר) הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יח
[יח] אמרה לו אשתו שזינתה תחתיו ברצונה אין משגיחין לדבריה שמא עיניה נתנה באחר.
(א) עיין ספר בני אהובה ונודע ביהודה תנינא תשובה י"ב חקרו מאין לנו דאם טענה שזינתה ברצונה דג"כ תיקנו שלא תהא נאמנת שמא עיניה נתנה באחר דילמא דוקא באשת כהן וטוענת נאנסה ואינה מפסדת כתובתה, וג"כ אינה פוגמת עצמה כל כך וגם שכופין אותו להוציא, משא"כ אי טוענת זינתה לרצונה דתפסיד כתובתה ופוגמת עצמה, ועוד דאין כופין אותו לגרש כמו שכתבו התוס' זבחים ב' ע"ב ד"ה אשה לאו לגירושין קאי, וא"כ דילמא נאמנת ולא תיק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.