משנת חסידים

משנת חסידים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 596 מקורות עבור משנת חסידים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צד

 ההוא גברא ולא ליענשי ציבורא על ידיה, איפייס ליה ויהבי ניהליה, הוה קא משתעי אליהו בהדיה כיון דעביד הכי לא אתא לגביה צם עלוי תלתין יומין ואתחזי ליה, אמר ליה מ"ט אפגר מר, א"ל וכי חבר אני למוסרת א"ל ולא מתניתא היא סיע /סיעה/ של בני אדם וכו' אמר וכי משנת חסידים היא מיבעי להאי מלתא מתעבדא על ידי אחריני ולא על ידך, תני בשעה שעלה נבוכדנצר לכבוש את יהויקים עלה וישב בדפני של אנטוכיא ירדה סנהדרי גדולה לקראתו אמרו לו הגיע זמנו של בית הזה ליחרב אמר להם לאו אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי תנו אותו לי ואני

2

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צד

 ולא ליענשו ציבורא על ידיה, איפייס ליה ויהביה ניהליהו, הוה קא משתעי אליהו בהדיה, כיון דעבד הכי לא אתא לגביה, צם עלוי תלתין יומי ואתחזי ליה, אמר ליה מאי טעמא אפגר מר, אמר ליה וכי חבר אני למוסרות, אמר ליה ולא מתניתא היא סיעה של בני אדם וכו', אמ' וכי משנת חסידים היא, מבעי להאי מלתא מתעבדא על ידי אחריני ולא על ידך. תני בשעה שעלה נבוכד נצר לכבוש את יהויקים עלה וישב בדפני של אנטוכיא, ירדה סנהדרי גדולה לקראתו, אמרו לו הגיע לו זמנו של בית הזה ליחרב, אמר להם לאו, אלא יהויקים מלך יהודה מרד בי, תנו אותו

3

אלשיך תהלים פרק מא

 כי הוא עשה להיות כי רע עליו המעשה ולא יכול לסבול, כן אפשר אלה גם הם נראה הענין חמור בעיניהם:(יא) לכן ואתה ה' חנני כו'. והוא בשום לב אל ייתור מלת ואתה, ועוד היתכן כי חסיד כדוד יאמר חנני והקימני כדי שאנקם מהם לשלם רעתם ואין זו משנת חסידים. אך יאמר לא ארצה בצרתם רק שאתה ה' הוא אשר תחנניותקימני ואשלמה להם גמול חיי וקימתי כאילו הם הקימוני, כי בסיבתם נתגלגלה קימתי, כי הלא (יב) בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי עלי שלא ישמח במותי, נמצא שבהראותם ששמחים לאידי הם סיבה שאתה

4

חידושי הגרי"ז סימן סט

 מישראל, וע"ש בר"ש בשם הירושלמי שה"ה בהריגה, וא"כ אם רצה יוסף שיתנו לו אחד מהם מרצונם לא היתה עצה אלא לאסור את כולם ואח"כ לשחררם חוץ מאחד מהם דבל"ז לא היו רשאים למסור אחד מהם אלא יאסרו כולם, (והא דלא יחד להם דאזי מבואר בירושלמי הנ"ל הל"ד דשרי מ"מ אינה משנת חסידים כמבואר שם, המעתיק).

5

חידושי הגרי"ז סימן קסה

 ערק ואזיל ליה ללוד גבי ריב"ל, אתון ואקפון מדינתא, אמר להן אין לית אתון יהבון לית לן אנן מחרבין מדינתא. ערק גבי' ריב"ל ופייפי' ויהבי' לון. והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלי עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין, ואתגלי עלוי, א"ל ולמסורות אני נגלה, א"ל לא משנה עשיתי, א"ל וזו משנת חסידים. (הובא ג"כ בר"ש שם) ע"כ. הרי מבואר בזה דאף ביחדוהו וחייב מיתה מ"מ ממידת חסידות הוא שאין למוסרו. וכן כתב הרמב"ם בפ"ה מיסה"ת ה"ה ואם יחדוהו להם וכו' אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, יתנו אותו להם ואין מורין כן לכתחילה, ע"ש בכ"מ.וזהו דטענה האשה ליואב

6

נחל אשכול אסתר פרק ד

 עמלק שנופל ביד בניה של רחל ורוח הקדש אומר העץ נתון לך וקדמו שקלי ישראל ושהמלך לא אמר לאבדם אלא להכניעם והוא כתב להשמיד להרוג וז"ש להראות את אסתר ולהגיד לה אין הגדה אלא חכמה:ותאמר אסתר להתך אל מרדכי. כלומר שהוא אדם גדול וחסיד דאפי' אם ייחדוהו אינו משנת חסידים למוסרו וכמו שכתב בירושלמי פ"ט דתרומות שלא נתגלה אליהו זכור לטוב לריב"ל שמסר עולה בר קישב שיחדוהו. והדברים ק"ו לפייסני שאמסרה לסכנה. שכמעט הוא ודאי כי כל עבדי המלך יודעים שההולך בלא קריאה אחת דתו להמית וימיתוה כל הפוגע בה. ואני לא נקראתי לבא אל המלך זה שלושים יום

7

פנים יפות שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 הכתוב והיה היום הזה לכם לזכרון וזהו שאלת התם כדכתיב ועבדת את העבודה הזאת ולמה היתה הגאולה בבחינת נקבה, וע"ז השיב בחוזק יד שלא היינו ראוים ליגאל אלא שהוציא אותנו בניסים ונפלאות:(י) ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. רמז בזה מ"ש האר"י ז"ל [ס' משנת חסידים מס' ניסן פ"ג מ"ד, ועי' באר היטב או"ח סי' תמז סק"א] שהנשמר מחמץ בפסח יועיל לנפשו כל השנה להשמר מחטא, הרי שגדולה מצוה זו שהרי אמרו חז"ל [סוטה כא א] מצוה בעידנא דעסיק ביה מציל מן החטא והמצוה הזאת הוא מאיר עיני הנשמה להשמר מן החטא כל השנה, וזהו שאמר ושמרת שהוא

8

הון עשיר - הקדמה למשנה

 ולכנס. בו בשערי זמרה. וכן לצאת ממנו. כאשר יראה החכם שעיניו בראשו. בראש המשנה וסופה ובראש כל סדר וסדר. וכן בסוף כל מסכתא. כי כל פעל ה' למענהו. וכל אשר ברא הקב"ה בעולמו. לא בראו אלא לכבודו. והכל במדה במשקל ובמשורה. במשפט וצדק. וכמבואר עוד בדקדוק בעולם קטן שהקראתי לספרי משנת חסידים ע"ש ויהיו עיניך רואות את מוריך:וטרם אצא מלפניך. קורא נעים. אמרתי אני בלבי. כי כשר הדבר. וישרה היא בעיני. לגלות אזנך. ולהודיעך קשט אמרי אמת. כאשר הודעתי לך בהקדמת ספרי מעשה חושב והוא שאם המצא תמצא בספרי זה דבר. שא"א לשמוע. על פי חכמת האמת. המקובלת מפי

9

הון עשיר - הקדמה לנזיקין

 מציעא המתחיל שנים אוחזין בטלית, שהוא לבוש לי' ספירות דז"א המקנן ביצירה כדאיתא במאורות נתן, ועוד דאיתא בזהר פ' פינחס (רע"מ רכו: רכח א) דטלית דא איהו מטטרון, וכבר ידענו שהוא ביצירה ששם הוא עץ הדעת טוב ורע כדאיתא בס' הגלגולים פ' י"ז, ושנים אוחזין בו יצה"ט ויצה"ר, ועיין בספרי משנת חסידים סדר טהרות מסכת היצירה פ"ב וסדר נזיקין מסכת היכלות הקליפות פ"ד. ובבא בתרא המתחלת השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, כנגד עולם הבריאה שנקרא חצר כמפורש במאורות נתן, שיש שם מחיצה ומעקה לגנה בין האצילות לבריאה, ועיין בספרי הנ"ל בסדר קדשים מסכת החשמל פ"ב, ושם יש השותפים הידועים שרצו

10

הון עשיר מסכת אבות פרק ה

 היה שאין הלכה כמותו בטלית שכלה תכלת ודומיו, אלא כוונתו היתה לבטל דברי משה, וא"כ א"א לומר שדבריו דברי אלהים חיים ושיתקיים כל צדדי אותה המחלוקת לעולם הבא, אלא דברי משה רבינו שדבריו אמת וצדק, כן נלע"ד פי' משנה זו. והמפרשים ז"ל בחרו להם דרך אחרת, ועיין בהקדמה שהקדמתי לספרי משנת חסידים הנקראת בשם עולם קטן בפרק י"ד ט"ו י"ו ותרוה צמאונך על ענין זה של המחלוקת:משנה כעז פנים. והוא ירבעם, שהעיז פניו כנגד הקב"ה, בשעה שתפשו בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בג"ע, ולא רצה לחזור באמור לו בפירוש לא בעינא (סנהדרין קב

1234567891011121314151617181920