משנה ראשונה מסכת כלאים פרק א

משנה ראשונה מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
והזונין. פי' הר"ב דלא חזו למאכל אדם והכי תנן במתני' ספ"ד דתרומות שאינם אוכל, ואיכא למידק דכל שאינו מאכל אדם לא שייך ביה כלאים כמ"ש הרמב"ם ותוי"ט כאן, ואין לומר דחזו ע"י הדחק דא"כ למה ליה למימר דחזו ליונים כיון דחזו לאדם ע"י הדחק שפיר הוי כלאים כמו ספיחי סטים דפ"ב מ"ה דחזו ע"י הדחק כמ"ש הר"ב בפ"ק דפאה מ"ד, ואפשר מתני' מיירי מדבריהם והרמב"ם מדאורייתא קאמר, ושוב ראיתי בכ"מ כתב דחזו לאדם דקאמר הרמב"ם לאו דוקא דה"ה ליונים ולאפוקי עשבים המרים דסיפא, ובספ"ה כתבנו עוד מזה:

א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.