משנה מסכת נדרים פרק ז

משנה מסכת נדרים פרק ז

  

משנה א
[*] הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם כן הדבר או שמא אומר הוא לו לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדלועין בכלל ירק וקטנית אינן בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש:
משנה ב
[*] הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינין ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק:
מש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.