משנה מסכת נדה פרק א

משנה מסכת נדה פרק א

  

משנה א
[*] שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידה ואפילו לימים הרבה וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מעת לעת ממעט על יד מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעת כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה והמשמשת בעדים הרי זו כפקידה וממעטת על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה:
משנה ב
[*] כיצד דיה שעתה היתה יושבת במטה ועסוקה בטהרות ופרשה וראתה היא טמאה וכולן טהורות אע"פ שאמרו מטמאה מעת לעת אינה מונה אלא משעה שראתה:
משנה ג
[*] רבי אליעזר אומר ארבע נשים די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.