משנה מסכת כלים פרק כב

משנה מסכת כלים פרק כב

  

משנה א
[*] השלחן והדלופקי שנפחתו או שחיפן בשיש ושייר בהם מקום הנחת הכוסות טמאים רבי יהודה אומר מקום הנחת חתיכות:
משנה ב
[*] השלחן שנטלה אחת מרגליו טהור נטלה שניה טהור נטלה השלישית טמא כשיחשוב עליו רבי יוסי אומר אין צריך מחשבה וכן הדלופקי:
משנה ג
[*] ספסל שניטל אחד מראשיו טהור ניטל השני טהור אם יש בו גובה טפח טמא שרפרף שניטל אחד מראשיו טמא וכן הכסא שלפני קתדרא:
משנה ד
[*] כסא של כלה שניטלו חפויו ב"ש מטמאין וב"ה מטהרין שמאי אומר אף מלבן של כסא טמא כסא שקבעו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.