משנה מסכת טהרות פרק י

משנה מסכת טהרות פרק י

  

משנה א
[*] הנועל בית הבד מפני הבדדין והיו לשם כלים טמאין מדרס רבי מאיר אומר בית הבד טמא רבי יהודה אומר בית הבד טהור רש"א אם טהורין להן בית הבד טמא ואם טמאין להן בית הבד טהור א"ר יוסי וכי מפני מה טמאות אלא שאין ע"ה בקיאין בהיסט:
משנה ב
[*] הבדדין שהיו נכנסין ויוצאין ומשקין טמאין בתוך בית הבד אם יש בין משקין לזיתים כדי שינגבו את רגליהם בארץ הרי אלו טהורין הבדדין והבוצרין שנמצאת טומא' לפניה' נאמנין לומר לא נגענו וכן התינוקות שביניהם יוצאים חוץ לפתח בית הבד ופונים לאחורי הגדר וה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.