משנה מסכת חולין פרק ד

משנה מסכת חולין פרק ד

  

משנה א
[*] בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירו מותר באכילה הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד חותך מעובר שבמעיה מותר באכילה מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה זה הכלל דבר שגופה אסור שאינו גופה מותר:
משנה ב
[*] המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אבר ומשליך לכלבים יצא רובו הרי זה יקבר ונפטרה מן הבכורה:
משנה ג
[*] בהמה שמת עוברה בתוך מעיה והושיט הרועה את ידו ונגע בו בין בבהמה טמאה בין בבהמה טהורה טהור רבי יוסי הגלילי אומר בטמאה טמא ובטהורה טהור האשה שמת ולדה בתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.