משנה מסכת זבחים פרק יד

משנה מסכת זבחים פרק יד

  

משנה א
[*] פרת חטאת ששרפה חוץ מגיתה וכן שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטור שנאמר (ויקרא י"ז) ואל פתח אהל מועד לא הביאו כל שאינו ראוי לבא אל פתח אהל מועד אין חייבין עליו:
משנה ב
[*] הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטריפה ויוצא דופן שהקריבן בחוץ פטור שנאמר (שם /ויקרא י"ז/) לפני משכן ה' כל שאינו ראוי לפני משכן ה' אין חייבין עליו בעלי מומין בין בעלי מומין קבועים בין בעלי מומין עוברים שהקריבן בחוץ פטור רבי שמעון אומר בעלי מומין קבועין פטור ובעלי מומין עוברין עוברין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.