משנה מסכת אהלות פרק ב

משנה מסכת אהלות פרק ב

  

משנה א
[*] אלו מטמאין באהל המת וכזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב השדרה והגלגולת אבר מן המת ואבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי רובע עצמות מרוב הבנין או מרוב המנין ורוב בנינו ורוב מנינו של מת אע"פ שאין בהם רובע טמאין כמה הוא רוב מנינו מאה ועשרים וחמשה:
משנה ב
[*] רביעית דם ורביעית דם תבוסה ממת אחד רבי עקיבא אומר משני מתים דם קטן שיצא כולו ר' עקיבא אומר כל שהוא וחכ"א רביעית כזית רמה בין חיה בין מתה ר' אליעזר מטמא כבשרו וחכמים מטהרים אפר שרופים רבי אליעזר אומר שעורו ברובע וחכמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.