משנה למלך הלכות חגיגה פרק א

משנה למלך הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] נשים חייבות במצוה זו. עיין במ"ש הר"ב לח"מ ספי"ד מהל' מעשה הקרבנות. ועיין בפ' קמא דחגיגה (דף ו') ובתוס' שם ד"ה דמיחייבא ובפ"ק דר"ה (דף ו') ד"ה אשה ועיין במ"ש הרז"ה שם ודוק. מ"ש מרן ומשמע ליה דעופות בכלל זבחים הם עיין בפ' פרת חטאת (דף קי"ט) דאמרינן א"ר ששת לדברי האומר יש מנחה בבמה יש עופות בבמה ולדברי האומר אין מנחה בבמה אין עופות בבמה זבחים ולא מנחות זבחים ולא עופות הרי דמלת זבחים שוללת מנחות ועופות:
הלכה ח
[ח] עולת ראיה ושלמי חגיגה כו'. כתב מרן משנה פ' אלו דברים כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.