משנה למלך הלכות גזלה ואבדה פרק יא

משנה למלך הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה ב
[ב] והאפיקורסים ועובדי עכו"ם וכו'. עיין מ"ש ה"ה ז"ל פי"ג מאיסורי ביאה והם באמת דברים תמוהים עד מאד וצ"ע:
הלכה יא
[יא] ואע"פ שאסור לרואה דבר זה כו'. הטור סי' רס"א כתב על דברי רבינו ואין נראה כן דאבידה מדעת הוי הפקר. ומרן ז"ל כתב דלאו מלתא שבשביל שאינו חושש לפקח על נכסיו לא נאמר שהפקירם ועיין בספר חוות יאיר סימן ו' ודוק:
הלכה יט
[יט] ראה את האבדה וא"ל אביו אל תחזירנה וכו'. כתב ה"ה ז"ל פירוש אלא עסוק בדבורי להביא לי גוזלות וכיוצא בזה יחזיר ואל יקבל ממנו. פירוש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.