משנה למלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

משנה למלך הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  


הלכה ז
[ז] היה שם שכירו ולקיטו וכו'. (א"ה עיין מ"ש הרב המחבר לקמן פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א' בתשובה):
הלכה יג
[יג] וכן אם היה שם עד אחד בלבד כו'. (א"ה עיין לקמן פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ו' ובפ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ד' יע"ש):