משנה למלך הלכות ברכות פרק ז

משנה למלך הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה יא
[יא] גמרו מלאכול מסלקין את השלחן כו'. כתב מהר"י ויי"ל בחדושיו שיש להסיר פת שלם מן השלחן כשמברכין ברהמ"ז והרב באר שבע בחידושיו לפרק חלק דחה דברים אלו דליכא קפידא אלא להביא פת שלם אבל להניח לא ואדרבא ראוי הוא להניח פת שלם ושכ"כ בספר הזוהר פרשת תרומה יע"ש:
הלכה יב
[יב] הביאו להם מים לנטילה כו'. בר"פ שלשה שאכלו אמרינן מים אחרונים בזמן שהן ה' מתחילין מן הגדול. וכתב מרן הב"י סימן קפ"א בשם הרשב"א דבשיעור זה ליכא הפסק בין נטילה לברכה וש"מ דהא דאמרינן תכף לנטילה ברכה לאו דוקא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.