משנה למלך הלכות ברכות פרק ו

משנה למלך הלכות ברכות פרק ו

  


הלכה טו
[טו] ספק נטל ידיו ספק לא נטל ידיו ספיקו טהור כו'. (א"ה עיין מ"ש הרב המחבר ז"ל ריש פ"ד מהלכות בכורות ופי"ד מהלכות שאר אבות הטומאות ע"ש):