משנה למלך הלכות ברכות פרק ב

משנה למלך הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה יד
[יד] מי שאכל ושכח ולא בירך וכו'. משנה ס"פ אלו דברים. וכתב הרא"ש וכן לענין שתיית יין ואכילת פירות אם אינו צמא או רעב ותאב לאותם פירות יברך. ומ"ש על זה מרן וז"ל ותמיה לי מילתא אם אכל פירות ונתעכלו שהוא רעב אע"פ שאינו מתאוה לאותם פירות למה לא יברך ע"כ. דברים אלו אינם מובנים ודברי הרא"ש נמוקם עמם דמשוה שתיה לאכילה ואי אפשר ליישב דברי מרן כי אם בט"ס ודו"ק. (א"ה וצ"ל למה יברך וכונת מרן דהבין בדברי הרא"ש דאו או קתני דאם אינו תאב אע"ג דרעב וכן אם רעב אע"ג דתאב יברך ואהא תמיהא ליה דהיכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.