משנה למלך הלכות בית הבחירה פרק ה

משנה למלך הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה א
[א] היה מקורה סטיו וכו'. בירושלמי פ"ג דתעניות הלכה ח' אההיא דתנן עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית הדא אמרה הר הבית מקורה היה ועיין במ"ש הר"ב תיו"ט רפ"ב דמדות:
הלכה יב
[יב] מכותל מערבי של עזרה עד כותל ההיכל כו'. נ"ב והוא המקום הנקרא אחורי בית הכפורת:
הלכה יד
[יד] ומדיחין את הבשר. עיין לקמן פ"ו מהלכות מעשה הקרבנות דין ו':
הלכה טז
[טז] כל המרובע הזה הוא הנקרא צפון. עיין בתיו"ט פ"ג דיומא:
הלכה יז
[יז] ועל גגה היתה בית טבילה. כתבו התוס' פ"ג די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.