משנה למלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

משנה למלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] אל הקדש זה קדש הקדשים וכו'. עיין במ"ש מרן ונראה דהכי פירושו וכו'. ואחר כל הדוחק הזה עדיין קשיא לי דבפרק הקומץ רבה (דף כ"ז) אמרי' דרבי יהודה הוא דאית ליה דאי כתב רחמנא אל הקדש הו"א מאי קדש מבית לפרוכת אבל היכל לאו נמי ליכא אבל רבנן פליגי עליה ואמרי דהא לא מצית אמרת דהיכל כולו נקרא קדש דכתיב והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים וא"כ רבינו שפסק כרבנן קשה היאך כתב סברת רבי יהודה. ותו קשיא לי מההיא דס"פ ח' דזבחים (דף פ"ב) ת"ר פנימה אין לי אלא פנימה היכל מנין ת"ל אל הקדש י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.