משנה למלך הלכות אישות פרק יא

משנה למלך הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ז
[ז] קטן אפי' בן תשע שנים וכו'. בפרק הכותב ולא ביאר רבינו ז"ל בקטן שנשא אשה והגדיל אם כתובתה מאתים אם נשאה בתולה. אבל ממ"ש וכן שנתגייר כתובתה מנה משמע דגם בקטן הוי דינא הכי דכתובתה מנה. ומהברייתא לא משמע הכי דקתני לא קידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה. גם במתניתין תנן קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת דמשמע דבכתב לה כתובה בקטנותו מיירי. ורבינו ז"ל לא פירש בזה כלום ומשמע דבלא כתב לה כלום איירי ויש לה בגדלותו מתקנת חכמים ודוחק לומר דרבינו שביק דינא דמתניתין ונקט דין אחר שלא פירשו במשנתנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.