משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדת וכו'. בירושלמי פ"ק דנדה משנה ה' אמרינן תני רבי הושעיא ילדה ואח"כ נתגיירה אין לה דם טוהר א"ר יוסי ויאות אלולא דתניתה ר' הושעיא הוות צריכה מאחר שאין לה דמים טמאים אין לה דמים טהורים ע"כ. ורבינו לא הביא דין זה. הן אמת דהגירסא הכתובה בספרים אינה מתיישבת אצלי דלפי הנראה מאי דקאמר אלולא דתניתה וכו' כלשון הוא בתמיה כלומר דלמאי איצטריך רבי הושעיא לאשמועינן דין זה דהא מילתא דפשיטא היא דמאחר שאין לה דמים טמאים אין לה דמים טהורים כלומר דכי קאמר רחמנא דם טוהר היינו ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.