משנה למלך הלכות אבל פרק יא

משנה למלך הלכות אבל פרק יא

  

הלכה א
[א] אע"פ שאין אבלות במועד כו'. נראה בעיני דאם מת לאדם מת שחייב להתאבל ביו"ט ראשון אינו יכול לקרוע בחול המועד אלא ידחה הקריעה עד אחר החג כשיתחיל להתאבל. והמשנה ששנינו אין קורעין אלא קרוביו של מת מיירי שמת בחוה"מ דכיון דשעת חימום הוי הותרה אצלם אבל מת ונקבר ביו"ט כיון דנדחה הקריעה דאינו יכול לקרוע ביו"ט נדחה נמי עד זמן האבל. אע"פ שדברי המחברים בזה סתומים הדין דין אמת ומדברי רבינו ז"ל יש הוכחה לזה שכתב תחלה אע"פ שאין אבלות במועד קורע על מתו ושוב כתב אין קורעין אלא הקרובים שחייבים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.