משנה לחם הלכות איסורי ביאה פרק יח

משנה לחם הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה ט
[ט] אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי אע"פ שהיא מותרת לבעלה כמו שביארנו הרי היא אסורה לכל כהן שבעולם שהרי הודית שזינתה ואסרה עצמה כחתיכה האסורה. והשיג שם הראב"ד ז"ל אזה. והרב המגיד כתב דיצא לו לרבינו דין זה מסוגיא דפ' האשה שנתארמלה דאמרינן שם הנושא אשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משאירסה נאנסה והוא אומר עד שלא ארסתיך וכו' ואמרו שם מיגו דאי בעי אמרה מוכת עץ אני תחתיך דלא פסלה נפשה מן הכהונה משום הכי מהימנא וענין סוגיא זו מבואר כדברי רבינו ז"ל עכ"ד הרב המגיד זלה"ה:
והגאון חכם צבי ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.