משנה אחרונה מסכת נגעים פרק יב

משנה אחרונה מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
בית טריגון. כתב הר"ב וה"ה שיש לו חמש זויות. ועיין בתוי"ט דמהר"ם כתב דבת חמש מטמא. אבל מדקתני לקמן ואם היה מרובע משמע דוקא ארבע דבת חמש אינו מרובע. ומיהו אפשר דהתם ל"ג מרובע אלא אם היה מחובר כדפי' לקמן. ואפילו לגירסת מרובע משמע כדברי מהר"ם מדתני ואם היה מרובע דלפי סברת הר"ב ה"ל למיתני אינו מטמא אלא מרובע. ומ"ש הר"ב מדכתיב קירות תרי זימני משמע ארבע. נראה דקרא לא איירי אלא בכותלים וכדתנן נמי במ"ב אחד מצדדיו כו' ולא איירי אלא בצדדים ולפ"ז משמע דתקרת הבית אינו מטמא בנגעים. ובפי"ג מ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.