משנה אחרונה מסכת ידים פרק ד

משנה אחרונה מסכת ידים פרק ד

  

משנה א
בו ביום. פי' הרב אפרקין דלעיל קאי וכו'. ובפ"ה דסוטה תני כמה הלכות שנשנו בו ביום ולא מייתי להו הכא. משום דהתם לא נשנה אלא המחלוקת שנפלו בו ביום ולא הגמר. והכא שנמנו וגמרו. ומיהו הא דמייתי בסמוך כל הזבחים שנזבחו כו' לא אשכחן התם נמנו וגמרו. ואפשר מה שמקובל בן עזאי מפי ע"ב זקן סבור שהוא הגמר אבל מ"מ לא הודו לו:

שר"ע אומר עריבת הרגלים כשמה. פי' הרב שאין שם מדרס עלי' וכ"כ הר"ש והרא"ש מלשון זה משמע דר"ע מטהר לגמרי וא"א לומר כן דהא בעריבה שיתירה מט' קבין שנסדקה פליגי בפ"ק ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.