משך חכמה בראשית פרשת נח פרק ט

משך חכמה בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ג) כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה. דאדם לא הותר לו בשר לאכילה, רק נח זכה בהן בשכר טיפולו וקיומו אותם כל זמן היותו בתיבה, והכין להם מדור לקיים מיניהם, לכן בשכר זה ניתנו לו לאכלה. והדגים שבים שלא נימוחו במבול [קידושין יג, א] ניתנו לאכילה שלא להטיל קנאה במעשה בראשית [מגילה כה, א].

(ד) אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. תרגם יונתן: בהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת, כי אע"פ שדעת הפוסקים דהיא מותרת, דלא כרמב"ם, היא משום הואיל ושריא לישראל, 'דמי איכא מידי דלישראל שרי ולעו"ג אסור' (סנהדרין נח, ב). ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.