משומד

משומד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1162 מקורות עבור משומד. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 הלכה געם הארץ שקבל עליו דבר חבירות ונחשד על דבר אחד נחשד על כולן דברי ר' מאיר וחכמים אומ' אין חשוד אלא על אותו דבר בלבד הלכה דגר שקבל עליו כל דברי התורה ונחשד על דבר אחד אפי' על כל התורה כולה הרי הוא כישראל משומד הלכה העם הארץ שקבל עליו כל דברי חבירות חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו [גר שקיבל עליו כל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו] ר' יוסה בי ר' יהודה או' אפי' דבר קטן מדקדוקי סופרים הלכה וכהן שקבל עליו כל (מתנות) עבודות כהונה חוץ מדבר אחד אין מקבלין

2

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק א

 בהוראה שבהוראה עד שהורו כולן ובדיני נפשות הולכין אחר הרוב: הלכה דשבהוראה עד שהורו בית דין שבלשכת הגזית ובדיני נפשות נוהגין בכל מקום יחיד שהורה על פיו ועשה הרי זה חייב שנ' והנפש אשר תעשה ביד רמה: הלכה ההאוכל שקצים הרי זה משומד אכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים האוכל בשר חזיר והשותה יין נסך והמחלל את השבת והמשוך ר' יוסי בר' יהודה אומ' אף הלבוש כלאים ר' שמעון בן אלעז' אומ' אף העושה דבר שאין היצר תאב לו: הלכה והורו בית דין שהוא מוצאי שבת ואחר כך זרחה חמה אין זו הוראה אלא טעות: הלכה זהורו

3

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אהכל כשרין לשחוט אפילו כותי אפילו ערל ואפילו ישראל משומד שחיטת המין עבודה זרה ושחיטת גוי הרי זו פסולה ושחיטת הקוף הרי זו פסולה שנ' וזבחת ואכלת לא שזבח הגוי ולא שזבח הקוף ולא שנזבח מאליה: הלכה בישראל ששחט ומירק הגוי שחיטה על ידיו שחיטתו פסולה שחט בה שנים או רוב שנים שחיטתו כשרה גוי ששחט ומירק ישראל שחיטה על ידיו שחיטתו כשרה שחט בה דבר שאינו עושה אותו טרפה וישראל בא וגומרה מותרת באכילה: הלכה גישראל וגוי שהיו אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתן כשרה וכן

4

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, זו נשמתן של צדיקים שאין מחממין את עצמן ואין מוציאין שכבת זרע לבטלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ, זו נשמתן של רשעים שמחממין את עצמן ומוציאין שכבת זרע לבטלה, שכל המחמם את עצמו חייב מיתה, וכל המקשה את עצמו הרי זה משומד, שנאמר וירע בעיני י"י אשר עשה וימת גם אותו. הלכה כקטנים מקבלין פני שכינה, שנאמר זרע יעבדנו. בעון מה בניו של אדם מתים, ר' אליעזר אומר בעון נדרים, שנאמר לשוא הכיתי את בניכם, ר' יהושע אומר בעון ביטול תורה קטנים מתים, שנאמר ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם

5

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה טו

 ט ג) נם לו רבי יאשיה אחד זה ואחד זה בפסח מצרים ובפסח דורות הכתוב מדבר ומה תלמוד לומר ככל חוקותיו וככל משפטיו אלא בא הכתוב ללמד בו דברים המחוסרים בו. איסי בן עקיבא אומר חוקה האמורה בפסח אינה אלא בגופו: כל בן נכר לא יאכל בו אחד ישראל משומד ואחד גוי במשמע שנ' כל בן נכר ערל לב (יחזקאל מד ט): וכל עבד איש אין לי אלא עבד איש עבד אשה וקטן מנין ת"ל מקנת כסף מכל מקום: ומלתה אותו אז יאכל בו [אז יאכל בו] רבו מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח אין לי אלא מילת עבדיו מילת

6

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 שור אויבך. זהו גוי עובד אלילים, דברי רבי יאשיה, וכן מצינו שעובדי אלילים קרויים אויבים לישראל בכל מקום, שנאמר +דברים כג י+ כי תצא מחנה על אויביך, +שם /דברים/ כא י+ כי תצא למלחמה על אויביך. - רבי אליעזר אומר, בגר שחזר לסורו הכתוב מדבר. - רבי יצחק אומר, בישראל משומד הכתוב מדבר. - [ר' נתן אומר, בישראל עצמו הכתוב מדבר,] אלא מה תלמוד לומר אויבך, אלא אם הכה את בנך, או שעשה עמך מריבה, נעשה אויב לשעה. - שור אויבך או חמורו. לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. - תועה. אין תועה בכל מקום, אלא חוץ לתחום, אף על פי שאין

7

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 דורות בפסח מצ' חוץ מ[דברים שמיעט בו הכת' יכול אף אגודת אזוב] ומשקוף ושתי מזוזות ת"ל זא[תבבב] כל בן נכר לא יאכל בו מה אני צריך והלא כבר נאמר וכל ערל לא יאכל בו (פמ"ח) מה ת"ל כל בן נכר לא יאכל בו זה ישראל משומד שעבד ע"ז. אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל כל בן נכר לא יאכל בו. יכול יפסול את החבורה הבאה עמו ת"ל זאת אין פוסל את החבורה הבאה עמו. לא יאכל בו בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור.פסוק מד(מד). עבד איש ומלתה אותו מלמד שאדם מוהל עבדי איש

8

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ז סוף פרק ט

 שגגת המעשה יביא פר ועל שגגת המעשה יביא כבשה ושעירה תלמוד לומר עם הארץ פרט לנשיא מעם הארץ פרט למשיח.(ז) מעם הארץ פרט למשומד, רבי שמעון בו יוסי אמר משם רבי שמעון מה תלמוד לומר אשר לא תעשנה בשגגה היושב לו מידיעתה חייב על שגגתה ויצא משומד שאין יושב לו מידיעתה.(ח) בעשותה התולה בעצמו חייב והתולה בבית דין פטור כיצד הורו בית דין וידע א' מהן שטעו או תלמיד שהוא יושב לפניהן וראוי להורייה כשמעון בן עזאי והלך ועשה על פיהן יכול יהא פטור, תלמוד לומר בעשותה, התולה בעצמו חייב והתולה בבית דין פטור.(ט) בעשותה אחת העושה

9

מדרש תנאים לדברים פרק ו

 ממין לסתומין פתוחין לפתוחין סתומין כתב לפרשה פתוחה סתומה לסתומה פתוחה או שכתב כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו: ד"א וכתבתם מיכן אמ' ספר תורה תפלין ומזוזות שכתבן מין ומוסר וגוי ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנ' וקש' וכתב' כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה: ד"א וכתבתם שומע אני על גבי אבנים הרי אתה דן נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן (דב' כ"ז ג') כתיבה מה כתיבה האמ' להלן על גבי אבנים אף כתיבה האמ' כאן על גבי אבנים: (הולכה לך) [או

10

מדרש תנאים לדברים פרק כ

 עממים בלבד אבל בשאר כל האומות לא שמענו ת"ל כי תצא למלחמה על איב' כנסים שעשה לך במצרים כך הוא עושה לך בכל זמן: על אויביך ר' יאשיה אומר איביך זה הגוי: שכן מצינו שהגוים קרויין איבים בכל מקום שנ' כי תצא למלחמה על איביך: ר' (נתן) [יונתן] אומר בישראל משומד הכת' מדבר: אבא חנין בשם ר' אליעזר בגר שחזר לשאורו הכת' מדבר: ר' יצחק אומר בבן ישראל הכת' מדבר ומה ת"ל איביך שאם הכה בנו או שעשה עמו מריבה נמצא אויבו לפי שעה: ד"א על איביך כנגד איביך אתה נלחם: וראית סוס ור' עם רב ממך מה הן יוצאין

1234567891011121314151617181920