מרפא לשון הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מרפא לשון הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] גזל בהמה והזקינה או כחשה כחש שאינו יכול לחזור משלם כשעת הגזלה אבל אם גזל בהמות וכחשה כחש שאפשר לחזור או שגזל עבדים והזקינו וכו' אומר לו הרי שלך לפניך. דע דהוי פלוגתא דרבנן ור' מאיר בפ' הגוזל עצים דף צ"א במתני' גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו אומר לו הרי שלך לפניך דברי ר"מ וחכמים אומרים אומר לו שלם כשעת הגזילה ואסיקנא התם דרבנן הוא דאמרי אומר לו הרי שלך לפניך דהיינו טעמא דרבנן משום דדרשי כללי ופרטי בפרק הגוזל בתרא דף קי"ז ע"ב בקרא וכחש בעמיתו וממעטים עבדים משום דהתקשו לקרקעות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.