מרן

מרן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29985 מקורות עבור מרן. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ו

 תהילים כו ט] אל תאסוף עם חטאים נפשי הנסקלין והנשרפין ועם אנשי דמים חיי הנהרגין והנחנקין. ר' אבהו מטתיה אונס אזל ליה חד מיניק עלון ר' יונה ור' יסי מי חמי ליה אפין מאימתי עליה לא אמרין ליה מילא דאורייא. אמר לון משגחין רבנן מימר מילא דאורייא אמרו ליה אשגח מרן. אמר לון מה אם רשות שלמטן שיש בה כזב ושקר וגניבות דעת ומשוא פנים ומקח שוחד והיום עודינו ומחר איננו נאמר בה הקרובין באין ושואלין שלום הדיינין והעדים לומר שאין בליבנו עליכם כלום שדין אמת דנתם. רשות של מעלן שאין בה לא כזב ולא שקר לא גניבות דעת ולא

2

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר הרקיעים שעל גן עדן

 העונש, התלבשה בלבוש הנ"ל, כיון שנתלבשה בלבוש הזה נותנים לה מקום כפי הראוי לה. אז, אחר שהנשמה קבלה מקומה, כל אלו האותיות מרג"נ, שהם ראשי תיבות של שמות המלאכים הנ"ל, יורדים, והמרכבות של ד' מלאכים הנ"ל עולים למקומם. כי אחר שהמלאכים חוזרים, צריך להשאר הרשימות של הארתם, שה"ס ד' אותיות מרנ"ג (כנ"ל בסולם אות רצ"ט).[אות שג] ההוא רקיעא אהדר וכו': רקיע הזה חוזר ב' פעמים בכל יום בנסיעה ההוא של רקיע האחר שמתדבק בו. ורקיע הזה אינו יוצא לחוץ מן גן העדן. שאינו חופף רק על הג"ע בלבד, רקיע זה מרוקם מכל מיני צבעים. שהם לבן אדום ירוק שחור,

3

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער א

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער אמה שכתב רבינו בדרך הראשון שיקח חפץ ויתן חפץ וישלם המכר, לפרש ד"ר אמר לי מרן מו"ר הגאון ר' איסר זלמן זצללה"ה בעה"מ ס' אבן האזל דמש"כ שיקח חפץ היינו חפץ המקח ויתן חפץ הוא המעות תשלומין מה שנותן הלוקח למוכר, דמעות התשלומין נמי מיקרי חפץ, ומש"כ וישלם המכר אינו לשון של תשלומין דהא כבר אמור ויתן חפץ, אלא השלמת המכר היינו שעי"ז נגמר המכר שאינם יכולים לחזור בהם עכ"ד, ויש להוסיף בבירור הדבר דלא איירי כאן בדיני הקנין דהא ודאי מעות אינם קונים מטלטלין אלא רק לענין מי שפרע,

4

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער יח

 מיניה בקנין והרמב"ם מוסיף שא"ל מעכשיו וקשה למה הוצרך לזה כיון דסובר דמהני קנין אתן ול"ה קנין דברים וכתב ליישב דבאמת לא קשה כלל דגם לשיטת הרמב"ם ע"כ צריך לאוקמי במעכשיו כיון דאמר בל' דאי מזבנינא א"כ הוא ל' אסמכתא, אבל אם אמר מעכשיו מסלק החסרון של אסמכתא עכתו"ד ודברי מרן זצללה"ה ביישב שיטת הרמב"ם תורת אמת היתה בפיו, כי המקור של הרמב"ם שכתב דבעינן שיהיה הקנין במעכשיו כתב המ"מ שהרשב"א כתב זה בשם רבינו הגאון ז"ל והם דברי רבינו בשער ל"ז וכתב שם מפורש דהטעם דבעינן שיהיה מעכשיו דאם בלא מעכשיו ה"ז אסמכתא בעלמא ול"מ הקנין, ורבינו הולך לשיטתו

5

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער כט

 לפני שטען טע"ג אינו נעשה גנב אלא נשאר עליו דין גזלן, ומה שהוכחנו מד"ר דאם מכר לפני שטען טע"ג ונשבע דחייב דו"ה אולי דוקא במוכר את הפקדון ובאופן שלא הי' בו עדיין שליחות יד דאז שייך שפיר שע"י טענת גנבה ושבועה יהי' עליו דין גנב והתעוררתי לומר זה ע"פ דברי מרן מו"ר הגרא"ז זללה"ה בספרו אבן האזל פ"ד הל' גנבה הל"א שכתב שם שיש אפשרות למכור בלא שליחות יד כההיא סוגי' במרובה דף ע' ע"ב דעקוץ תאנה מתאנתי ותקני לי גנבותיך ע"ש אבל היכא דטבח תחלה אין לנו הכרח איך הוא דעת רבינו וצ"ב.ז) רבינו מביא מה דתנינן ב"ק

6

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער מט

 באותו מום ויפטר מלשלם הדמים ללוקח וע"ז מביא רבינו כדגר', הרי מפורש יוצא דעתו מה דהספסר פטור מלשלם הוא דין מטעם דיני מכר דלא דנין בכה"ג הדין של מקח טעות וצ"ע טובא עומק דעת רבינו הדין מצד עצמו וגם הראי' שמביא מסוגי' הגמר'.ומצאתי שכבר עמד בזה מו"ר מרן הגאון בס' אבן האזל הל' מכירה פט"ז הלי"א שכתב ודבריו צ"ב דמדבריו משמע דכיון דהוא ספסירא א"צ מעיקר הדין להחזיר הדמים כיון שלא ידע מהמום, וא"א לומר כן דהא גמר' מפורשת הוא דהוגלד פי המכה צריך המוכר להחזיר הדמים.וכתב ליישב וז"ל ונראה דר"ה גאון סמך על מה שמביא הסוגי' שמבורר

7

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר אשמורות

 עלמא. ברא כד חטי אבוה לקייה, אבוה דחייס אסי לכיביה. עבדא דמריד נפיק בקולר, מריה תאיב ותבר קולריה. ברך בוכרך אנן וחטינן קמך, הא רויי נפשין בגידין מררין. עבדך אנן ומרדנן קמך, הא בזתא ושביה הא מלקיותא. במטו מינך דרחמך נפישין, אסי לכיבין דתקוף עלן, עד דלא נהוי גמירא בשביא.מרן די בשמיא לך מתחנינן, כעבדא דמתחנן למריה. הב לן לתיובתא, ולא נהדר ריקם מקמך.מרן דבשמיא לך מתחנינן, כבר שביא דמתחנן למריה. כולהון בני שביא בכספא מתפרקין, ועמך בית ישראל ברחמי ובתחנוני. הב לן שאלתין ובעותין, ולא נהדר ריקם מן קמך.מרן דבשמיא לך מתחנינן, כעבדא דמתחנן למריה. עשיקי

8

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רלג

 תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רלגוש"ע והא דתנן ציבורי פירות ואמרינן עלה שמעת מינה מנין סימן תני' צבור פירות שמעת מינה מקום סימן תני ציבורי פירות ושאילתון אי הכי גרסי רבנן במסכתא הדר קושין לדוכתיה ליפרושה לן מרן גאון. הני תרתין מילי מנין הוי סימן או לא מקום הוי סימן או לא תרין בעיי אינון בגמרא מנין פשוט דהוי סימן דאמרי' בעו מיניה מר' ששת מנין הוי סימן או לא ופשטוה דהוי סימן וליכא דפליג עליה הא מקום מספקא ומכרעא מילתא דלא הוי סימן דאמרי' בעא מיניה ר' ביבי מר' נחמן מקום הוי סימן או לא הוי סימן

9

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן ע

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן עשאילתא דשאיל מ"ר ניסים מן קדם מ"ר האיי ריש מתיבתא ז' צ' וק' לב'.הא דשאלינן אליבא דר' יהודה ובמשנה תורה מאי טעמ' דריש איב' תימ' משום דמוכח איב' תימ' משום דמפנה עד כולה משעטנז נפקא ליפרשה לן מרן והאי דקא א' דקימא לן דאתי עשה דחי את לא תעשה ליגמר מנזיר מהיכא גמרינן מנזיר לודען מרן גאון. תשובה עיקר דילה מאי דאמרי' מנא לן דאתי עשה דחי את לא תעשה שאין בו כרת מדרשא רחמנא כלאים בציצית דכת' לא תלבש שעטנז וסמיך ליה גדילים תעשה לך ודאמי כאילו א' גדילים תעשה לך מהם

10

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן עו

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן עוושש' הא דתנן נפל הבית עליו ועל אביו וגמרא דילה ליפרשא לן מרן גאון פירושא רויחא דקשיא לן הא דמותיב רב יעקב מנהר פקוד משמא דרבינא שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין היכי הויא תיובתא הא דקשיא לכון דמותיב רב יעקב מנהר פקוד לא קשיא וברורה היא דעיקר מילתא המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדין ואיבע' להו דאיקני דכתב מלוה ללוה כל ניכסי דקניתי ודקנינא לבתר השתא משועבדין לתשלומי חובך וקנא בתר הכי מהו ניכסי משתעבדין או לא אליבא דר' מאיר דא' אדם מקנ' לחבירו דב' שלא בא לעולם לא תיבעי לך כי

1234567891011121314151617181920