מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק י

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] השבת וכו'. עי' כ"מ ולח"מ ופשוט דרבנו פסק כרב דחזרת קרע לאחריו וזקיפת המטה חובה אבל פריעת ראש ונעילת סנדל ותשמיש ורחיצה רשות. ואולם בנעילת הסנדל סובר רבנו דזהו דוקא בזמן הש"ס שהיו דרים בארצות החמים ולאו כו"ע עבידי דסיימי מסאני אבל לדידן דמנעלי ברגלוהי דבר אינש כמ"ש הכ"מ. אי נמי דס"ל כרבי יוחנן דאף עיטוף ורחיצה אינו רשות אלא א"כ סיים מסאני.

הלכה ג
[ג] הרגלים וכן ראש השנה ויום הכפורים וכו'. עיין השגות דפסק כדרשא דר' אויא במועד קטן דף כ"ד ע"ב דרבינא סובר כוותיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.