מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ט

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ט

  


הלכה ג
[ג] כל אלו הקרעים. עי' כ"מ ולח"מ ועי' מה שכתבתי בפ"ה מהל' תענית הי"ז.