מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ו

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ו

  

הלכה א
[א] מדברי סופרים וכו'. עיין השגות והנכון כמ"ש הלח"מ דהטעם שבמועד קטן דף י"ט ע"ב מספיק רק לתגלחת לכן תפס רבנו דרשת הירושלמי שהיא כוללת ועיין במגדל עוז.

הלכה ה
[ה] בנישואין כיצד וכו'. בתשובת הרא"ש כלל כ"ו פרט יו"ד נחלק בזה עיי"ש.
וכן האשה שהיתה אבלה וכו'. עי' כ"מ ולח"מ. ובשער אפרים שאלה צ"ח מפרש דברי רבנו במתה אמו של חתן ואביה של כלה דקי"ל סוף פ"א מהל' אבל שנכנסה לחופה מיד אחר שבעת ימי אבלות משום שהכינו צרכי סעודה ולא תבעל מ"מ עד אחר שלשים ושפיר י"ל דמודה רבנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.