מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ב

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות אבל פרק ב

  

הלכה ב
[ב] ואם היתה אחותו נשואה וכו'. עיין לח"מ שתמה על רבינו ותמצא יישוב לקושייתו בפרקין ה"ו עיי"ש.

הלכה ד
[ד] כל קרובים וכו'. עיין בהשגות, ובמגדל עוז תמה עליו ובלח"מ נדחק מאד שגירסא אחרת היתה להראב"ד. אמנם פשוט בכוונת הראב"ד שמשיג על בבא או אחי בנו דעל כרחך איירי באחי בנו מאמו דלאו בנו הוא ולזה משיג הראב"ד דכיון דבנו עצמו מתאבל על אחיו מאמו מדברי סופרים לא מיחוור שיתאבל אביו עמו בפניו דסובר הראב"ד דהא דקתני בברייתא כל שמתאבלים עליו מתאבלים עמו היינו באבלות דאורייתא ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.