מרומי שדה מסכת עדויות פרק א

מרומי שדה מסכת עדויות פרק א

  

משנה ב
בראב"ד. דלי עושרייהו כו' שהן חמש רבעים. כצ"ל:
משנה ו
שם. לשון התוספתא כו'. ואינו כן בתוספתא שלפנינו:
משנה ז
שם. ומפרש בתוספתא. הוא בפ"ג דאהלות:
משנה ח
ובפי' הר"ם. שמאי אומר יאכלו צרוד. כצ"ל: שם בראב"ד. לבהמה וא"כ הן מוכשרין כו'. כצ"ל:
משנה ט
שם. דילמא ע"ד דמחליף ולא מחליף. כצ"ל: שם בפי' הר"מ. כלומר הפירות והדינר מחוללין על סלע זה. כצ"ל:
משנה י
ר"ע אומר בשלשה דינרים כסף וברביעית כסף וברביעית מעות. כצ"ל וכן הוא במשניות: שם בראב"ד. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.