מרומי שדה מסכת נגעים פרק יב

מרומי שדה מסכת נגעים פרק יב

  

משנה ב
בר"ש בד"ה תניא בתו"כ, אין לי אלא שארג בו שלש על שלש כו' ברייתא זו משובשת בכל הספרים כו', עיי"ש. ולי נראה דאין צריך לשבש הספרים, והכוונה על אריג כל שהוא דמטמא בנגעים כדתנן לעיל פי"א מי"א כל הראוי להטמא מת מטמא בנגעים. ובמס' שבת דף ס"ד א' מרבינן בכל הטומאות מאו בגד, ובנגעים מרבינן מוהבגד. וכן משמע באדרת אליהו להגר"א ז"ל בפי' התו"כ כן:
משנה ד
בר"ש ד"ה ירושלים כו', אבל בתי כנסיות של א"י כו'. לאו דוקא אלא דכפרים דוקא אינן מיטמא בנגעים, אבל לא דכרכים, כדאמרינן ביומא י"ב:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.