מרומי שדה מסכת ידים פרק ד

מרומי שדה מסכת ידים פרק ד

  


משנה א
בר"ש בד"ה טמאה מדרס כו', ובפרק עשרים דכלים פרשתי כו'. עיי"ש וצ"ע:
משנה ג
בר"ש בד"ה תניא בתוספתא כו', בסוף, לפי שלא אמר כן. עיי"ש ברש"י:
משנה ד
בר"ש בד"ה והתירוהו כו', כדפי' שם בקונטרס כו', עיי"ש וצ"ע: