מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

 ומעביר פורפרין מעליו וכתרו מעל ראשו ומבקש להרגו והוה מתער ואמר מה חלמאה דין חיזווא הוא דין, עד היכן עד דאתא צפרא, אמר המלך מי בחצר אמר לו הנה המן עומד בחצר אמר הא חילמא כי בא החלום ברוב ענין והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ולחבריו כתיב (תהלים ז') ולו הכין כלי מות חציו לדולקים יפעל, מהו לדולקים, אמר רבי אלו רשעים שמשליכין דלק עליהם, ר' יעקב דכפר חנן אמר אלו שהציתו את האור בחורבן בית המקדש ורבנן אמרי אלו רודפיהם של ישראל דכתיב (איכה ד) על ההרים דלקונו,

82

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 איוב י"א) ועיני רשעים תכלינה, ומפני שלשה דברים אמר ר' יאשיה הקב"ה מאריך פנים עם הרשעים בעוה"ז, שמא יעשו תשובה, או יעשו מצות שישלם להם הקב"ה שכרן בעוה"ז או שמא יצאו מהן בנים צדיקים, שכן מצינו האריך פנים לאחז ויצא ממנו חזקיה, עם אמון יצא ממנו יאשיהו, שמעי יצא ממנו מרדכי.א [ט"ז] אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך מדבר בשאול דכתיב (שמואל א' ט"ו) ויבא שאול עד עיר עמלק וגו' ר' הונא ור' בנייה אומר התחיל מדיין הוא כנגד בוראו, ואמר כך אמר הקב"ה לך והכית את עמלק, אם אנשים חטאו, הנשים

83

קהלת רבה (וילנא) פרשה ח

 בתורתי לא תקום ולא תטור את בני עמך, אבל נוקם את לעובדי כוכבים שנא' (במדבר ל"א) נקם נקמת בני ישראל לקיים מה שנאמר באשר דבר מלך שלטון.א [ה] שומר מצוה לא ידע דבר רע, זו אסתר שהיתה עסוקה במצות ביעור חמץ, ועת ומשפט ידע לב חכם, זה מרדכי דכתיב (אסתר ד') ומרדכי ידע את כל אשר נעשה.[ו] כי לכל חפץ יש עת ולכל עת יש חפץ, היך מה דבר נש בעי עביד בהאי עלמא עביד, ברם תמן דינא וחושבנא.[ח] אין אדם שליט ברוח, רבנן אמרין אין אדם שליט ברוח של מלאך המות לכלותו ממנו, ומניין שנקראו המלאכים

84

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

 הירדן, ד"א אם רוח המושל וגו' מדבר בדוד עד שלא מלך ודוד הוא הקטן, וכשמלך (דברי הימים א' כ"ח) ויקם דויד המלך על רגליו וגו', ד"א אם רוח המושל וגו' מדבר במרדכי עד שלא באתה לו גדולה (אסתר ב') ומרדכי יושב בשער המלך וכשבאת לו גדולה (שם /אסתר/ ו') וישב מרדכי אל שער המלך.א [ה] יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיוצא מלפני השליט, כך אמר לו יעקב ללבן (בראשית ל"א) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה וכן הות כשגגה שיוצא מלפני השליט ומיתת רחל, בריה דריב"ל הוה ליה חד בלעא, אזל ואייתי חד מן אילין דבר פנדירא

85

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ה

 ואח"כ ממזרח שמש יקרא בשמי (שם /ישעיהו מ"א, כ"ה/). והמקום מעורר הגאולה מן הדרום תחלה ואח"כ מן המזרח ומן הצפון. הדי רוח צפון לדרום והדרום לצפון. כל זה ליבש את מעינות המים חוץ משבעה נהרות. כל עץ פרי. שזבחו שם לע"ז ויבשו.ד"א אני ישנה ולבי ער. זו גאולת מרדכי ואסתר.ד"א אני ישנה ולבי ער. המקום אומר לישראל אני ישנה ולבי ער. פתחי לי אחותי רעיתי. א"ר אלעזר ביום שאמר מלך בבל כל בית שיהא פתוח היו נכנסים ובוזזים אותו. וכל בית שהוא נעול אל תכנסו בתוכו. ונעלו ישראל בתיהם. לפיכך שלח המקום נביאים לישראל ואומרים להם פתחו בתיכם

86

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ח

 דבר רע. זה יהושע. ועת ומשפט ידע לב חכם. [זה משה] שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו (שם /שמות/ ל"ד כ"ט). ד"א שומר מצוה לא ידע דבר רע. זו אסתר שהיתה עסוקה במצות ביעור חמץ, ולא היתה יודעת מה בדעתו של המן. ועת ומשפט ידע לב חכם. זה מרדכי, שנאמר ומרדכי ידע וגו' (אסתר ד' א').סימן ח[ח] אין אדם שליט ברוח. מדבר במלאך המות, שנאמר עושה מלאכיו רוחות (תהלים ק"ד ד'). [לכלוא את הרוח]. שאין אדם שולט במלאך המות לכלות ממנו. ואין שלטון ביום המות. שאין אדם יכול לומר לו המתן עד שאצווה את בניי ואת

87

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ב

 להם למה, אמרו לו שאמרת שתבא לפניך ערומה ולא באה, אמר להם לא יפה עשיתי, ומי נתן לי עצה להרגה, אמרו לו שבעת שרי פרס ומדי, מיד הרגן, ולפיכך לא הזכירן עוד, ויש אומרים שנתנו לו עצה לבטל בנין בית המקדש, לפיכך נגזר עליהם מיתה.[ב ה] ושמו מרדכי. הרשעים קודמין לשמן, נבל שמו (ש"א =שמואל א'= כה כה), גליות שמו (שם /שמואל א'/ יז ד), שבע בן בכרי שמו (ש"ב =שמואל ב'= כ כ"א), אבל הצדיקים שמן קודמין להם, ושמו מנוח (שופטים יג ב), ושמו שאול (ש"א =שמואל א'= ט ב), ושמו ישי (ש"א =שמואל א'= יז יב), ושמו

88

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ג

 דברים היה שם, מי הרהר, ר' יהודה אומר המן הרהר, אמר הדא אסתר אין יהודאה היא, קרובתי היא מן אבי עשו דכתיב הלא אח עשו ליעקב (מלאכי א ב), ואין משאר עממין היא כל העממין קרובין אלו לאלו ראוי אני לטול פרוקופי מתחת ידה, ור' נחמיה אמר אחשורוש הרהר, אמר מרדכי זה אני חושב לו טובה והוא ישב כאן ומבקש לבנות בית המקדש, לבנותו אי אפשר, להחזירו אי אפשר, אלא הריני מגרה בו [את] המן ויהיה זה בונה וזה סותר, וחכמים אומרים הקב"ה הרהר, אמר מרדכי זה צדיק גמור הוא אם נוטל פרוקופי יבא המן ויסגל ממון ויבא מרדכי ליטול

89

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ד

 ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ד[ד א] ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. וכשיצא המן מפלטין של מלך ואיגרות בידו וכל שרי המלך אחריו. פגע בהם מרדכי, ראה שלשה תינוקת יוצאין מבית רבן, אמר להם מרדכי אמרו לי פסוקיכם, פתח ראשון ואמר אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבא (משלי ג כה), פתח שני ואמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל (ישעיה ח י), פתח שלישי ואמר ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט (שם /ישעיהו/ מו ד), מיד צחק מרדכי, א"ל

90

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ה

 על צליבא דלא אשכחן דשיזיב מניה. מיד וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ. נטל ארז מגינת הביתן ארכו חמשים אמה ורחבו שתים עשרה אמה, ויש אומרים פרשנדתא בנו היה הגמון בקרדוניא והביא מתיבתו של נח. והוציאו בהלל וזמר והכינו על פתח ביתו, ואמר למחר בשעת קריאת שמע של שחרית אתלה מרדכי עליו, וכיון שהכינו מדד עצמו עליו, השיבתו בת קול ואמרה נאה לך העץ, מתוקן לך העץ מששת ימי בראשית, מיד הלך לבית המדרש ומצאו לו למרדכי יושב, וראשי התינוקת מפולשין באפר ושקים במתניהם וסופדים ובוכים, וציוה ומנה אותם ומצאם כ"ב אלף, ונתן קולרין בצואריהן ושלשלות ברגליהן, והפקיד עליהם שומרים,

1234567891011121314151617181920