מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אסתר רבה (וילנא) פרשה א

 משתה לכל שריו ועבדיו, א"ר שמואל בר אימי ארבעה דברים טובים היו באותו האיש, עשה שלש שנים בלא כתר ובלא כסא והמתין ארבע שנים עד שמצא אשה ההוגנת לו ולא היה עושה דבר עד שנמלך, א"ר פנחס וכל מי שהיה עושה בו טובה היה כותבה הה"ד וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי וגו'.טז עשה משתה לכל שריו ועבדיו, אנטונינוס עשה סעודה לרבי, אמר לו שמא לא יצאת ידי קנדלה פטים (פירוש שמן עכור), אמר ליה מה הינון חשיבין עלוי, אמר ליה שמא יתנו שמן פקטים בקנדילים ויקלקלו את הסעודה, אמר ליה והדא מנא לך, אמר ליה מאחשורוש דכתיב ביה עשה

72

אסתר רבה (וילנא) פרשה ה

 י"ג/) וקשתות נערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו וגו', אל יד הגא סריס המלך שומר הנשים, מחוי היה והיה ממונה על הבתולות ודכוותיה אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפלגשים שחוף היה והיה ממונה על הנשים.ד והנערה אשר תיטב בעיני המלך וגו', מי הגון לדבר זה מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, ודכוותיה (שמות ב') וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים, מי הגון לדבר זה משה ומשה היה רועה, ודכוותיה (שמואל א' ח') ויאמר שמואל אל העם לכו איש לעירו וגו', מי הגון לדבר זה שאול שנאמר (שם /שמואל א'/ ט') ויהי איש מבנימין ושמו קיש,

73

אסתר רבה (וילנא) פרשה ו

 ומזוזות אינן לא אוכלים ולא שותין ולא ישנים, אלא איזהו עושה צדקה בכל עת הוי אומר זה המגדל יתום בתוך ביתו, תימר שאין מתגלגל ערום בלילה אמרו עדיין צריכין אנו למודעי בא ר' אלעזר המודעי ולמד לא דברה תורה אלא מתוך פרוסה שאוכלה בתוך ביתו, ד"א אשרי שומרי משפט זה מרדכי, עושה צדקה בכל עת שגדל יתומה בתוך ביתו, אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע זכרני ה' ברצון עמך בשעה שתעשה תשועה לישראל ע"י מרדכי ואסתר בשעה שבקש המן להשמיד את ישראל ושקל עשרת אלפים ככר כסף ע"י עושה מלאכת אחשורוש דכתיב ועשרת אלפים ככר כסף וגו', מה כתיב שם איש

74

אסתר רבה (וילנא) פרשה ז

 וילבש אותו בגדי שש וכאן כתיב ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי, להלן כתיב (שם /בראשית מ"א/) וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך וכאן כתיב ונתון הלבוש והסוס וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.ח מה אמר להם מרדכי למי שאומר לו מדוע אתה עובר את מצות המלך, ר' לוי אמר אמר להם מרדכי משה רבינו הזהיר לנו בתורה (דברים כ"ז) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה עצמו עבודת כוכבים, וישעיהו הנביא הזהירנו (ישעיה ב') חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, ולא עוד

75

אסתר רבה (וילנא) פרשה ח

 אסתר רבה (וילנא) פרשה חא ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו, בנימין גרם לשבטים ליקרע הה"ד (שם /בראשית/ מ"ד) ויקרע שמלותם, והיכן גרמה לו קריעה בשושן הבירה הה"ד ויקרע מרדכי את בגדיו והוא איש ימיני וילבש שק ואפר, א"ר איבו משתפס יעקב אבינו את השק דכתיב (בראשית לז) וישם שק במתניו שוב לא זז מבניו, אחאב כתיב ביה (מ"א =מלכים א'= כ"א) וישם שק על בשרו, יורם בנו (מ"ב =מלכים ב'= ו) וירא העם והנה השק על בשרו, מרדכי וילבש שק ואפר ויזעק זעקה גדולה ומרה, והיכן נפרע לו בשושן שנאמר ויזעק זעקה גדולה ומרה,

76

אסתר רבה (וילנא) פרשה ט

 ב ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך וגו' ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבא המלך והמן אל המשתה וגו', ויאמר המלך מהרו את המן וגו', ויבא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר וגו' ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן חמה ויתאפק המן וגו' ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו וגו', ובכולם לא היו יודעים לתת עצה כזרש אשתו שהיו לו שלש מאות וששים וחמשה בעלי עצה כמנין ימות החמה, אמרה לו אשתו אדם זה שאתה שואל עליו אם מזרע היהודים

77

אסתר רבה (וילנא) פרשה י

 ולא יישן שומר ישראל אלא בזמן שישראל שרויין בצער ואו"ה בשלוה לכך נאמר (שם /תהלים/ מ"ד) עורה למה תישן ה', ונדדה שנת המלך אחשורוש שראה בחלומו את המן שנטל סייף להרגו ונבהל והקיץ משנתו ואמר לסופריו הביאו ספר הזכרונות לקרות ולראות מה שעבר עליו ופתחו הספרים ומצאו את הדבר שהגיד מרדכי על בגתנא ותרש וכיון שאמרו למלך הנה המן עומד בחצר אמר המלך אמת הדבר שראיתי בחלומי לא בא זה בשעה זו אלא להרגני.ב לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, תנא לו הכין, ועליו נאמר (שם /תהלים/ ז') ולו הכין כלי מות חציו לדולקים יפעל בור כרה

78

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 אמר בזע פורפריה.וישמח עליך אויב הרים קרן צריך. בשעה שישראל עושין רצונו של הקב"ה משמחן על אויביהם, ובשעה שמכעיסין אותו משמח אויב עליהן. א"ר אחא בטובה הוא שמח עמהם, הה"ד כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך (דברים ל ט). לשוש עליך לטוב בימי מרדכי ואסתר. כאשר שש על אבותיך, בימי אברהם יצחק ויעקב, וברעה הוא משמח אחרים עליהם, הה"ד וישמח עליך אויב הרים קרן צריך.[יח] צעק לבם אל ה' חומת בת ציון וגו'.[יט] קומי רוני בלילה לראש אשמורות. ר' יוחנן וריש לקיש. ר' יוחנן אמר אין רנה של תורה אלא בלילה, שנאמר ותקם

79

קהלת רבה (וילנא) פרשה ב

 אלו ישראל, שנא' (במדבר כ"ו) לאלה תחלק הארץ, ד"א כי לאדם שטוב לפניו זה חזקיה, נתן חכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה סנחריב, ולמי נאמר לתת לטוב לפני האלהים זה חזקיה, שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב' ל"ב) וינשא לעיני כל הגוים, ד"א כי לאדם שטוב לפניו זה מרדכי, נתן חכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המן, ולמי נאמר לתת לטוב לפני האלהים זה מרדכי, שנאמר (אסתר ח') ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן וגו'.

80

קהלת רבה (וילנא) פרשה ד

 א'/) והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי וגו', ור' נחמיה אמר טובים השנים זה יהוידע ויהושבע, מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו, והחוט המשולש זה סנהדרין שהסכימו עמהם הה"ד (ד"ה =דברי הימים= ב' כ"ג) ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר וגו', ורבנן אמרי טובים השנים זה מרדכי ואסתר, מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו, והחוט המשולש זה אחשורוש שהסכים עמהם וגזר ואמר (אסתר ח') ואתם כתבו על היהודים וגו'. ר' לוי בר חמא בשם רבי חנינא אמר טובים השנים שתלו מרדכי ואסתר, מן האחד שתלה יוסף שאלו נעשו נסים על ידיהם לכל ישראל וזה לא נעשו

1234567891011121314151617181920