מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג

 כל מי שהוא בא ומזדווג לישראל סוף שהוא נוטל את שלו מתחת ידיהם, תדע לך שכן שרה ע"י שמשכה פרעה לילה אחת לקה הוא וביתו בנגעים שנא' (בראשית יב) וינגע ה' את פרעה וגו', מה תמרה וארז גדולים מכל האילנות כך ישראל גדולים מכל האומות שנא' (אסתר ט) כי גדול מרדכי וגו' (שמואל ב ה) וילך דוד הלוך וגדול, מה תמרה אם נעקרה אין לה חילופים כך הם הצדיקים אין להם חילופים בשעה שמתים שנא' (איוב כח) והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה, ד"א צדיק כתמר וגו' מדבר בשבטו של לוי שהיו צדיקים והפריחו מעש"ט בעת שעשו ישראל העגל

62

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 זמן כיוצא בדבר אתה אומר (בראשית יא) ותהי שרה עקרה אין לה ולד אע"פ שאין לה עכשיו יש לה לאחר זמן שנאמר (שם /בראשית/ כא) וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר כיוצא בדבר אתה אומר (אסתר ב) לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד אע"פ שלא הגידה עכשיו הגידה לאחר זמן ואף כאן ועד אין בה אע"פ שאין לה עכשיו יש לה לאחר זמן שנאמר (מלאכי ג) וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר וגו'.יא [ה, יד] ועבר עליו רוח קנאה וגו', הה"ד (משלי ו) שש הנה שנא

63

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י

 שכתוב בו (שם /שופטים/ ה) בין רגליה כרע נפל שכב, בראש חבל שחבלתו יעל בראשו עם היתד שבאהל הה"ד (שם /שופטים ה'/) ידה ליתד תשלחנה וימינה וגו', מדה כנגד מדה, ד"א וכשוכב בראש חבל זה היה המן שבקש להרוג את כל היהודים הם ובניהם ולבוז את ממונם ובקש לתלות את מרדכי לכך הגיע לו מדה כנגד מדה שמת הוא ובניו ולקח מרדכי ממונו לכך נאמר (משלי שם /כ"ג/) וכשוכב זה היה המן שמת מיתה משונה כד"א (יחזקאל לב) שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר נתנו בגבורתם את חללי חרב והמה את ערלים ישכבו ואת יורדי בור, (משלי שם /כ"ג/) בראש

64

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 דברי הימים= א ד) ואשתו היהודיה ילדה את ירד אביגדור וגו' שהסרתי אותו מן הטביעה על ידי רחיצת בת פרעה כמה דתימא (שמות ב) ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור וגו' ותפתח ותראהו את הילד וגו', על אדום אשליך נעלי אם יאמר לך אדם שאין הקב"ה מציל מן העץ יבא מרדכי ויעיד שהצלתיו מן העץ שהכין לו המן שהיה עמלקי מזרע אדום והשבתי לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ לכך נאמר על אדום אשליך נעלי על המן האדומי השלכתי נעלי שהמתי אותו בחנק בנעילת גרונו, עלי פלשת התרועעי אם יאמר לך אדם שאין הקב"ה מציל חלש מיד

65

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יטפרשת חקת א [יט, ב] זאת חקת, זש"ה =זה שאמר הכתוב= (איוב יד) מי יתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, יאשיה מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מעולם הזה מי עשה כן מי צוה כן מי גזר כן לא יחידו של עולם, תמן תנינן בהרת כגריס באדם טמא פרחה בכולו טהור מי עשה כן מי צוה כן מי גזר כן לא יחידו של עולם תמן תנינן האשה שמת ולדה במעיה והושיטה החיה את ידה ונגעה בו החיה טמאה טומאת שבעה והאשה טהורה עד שיצא הולד המת בבית

66

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 שעשו ישראל בגולה, הגשם חלף הלך לו, אלו חמשים ושתים שנה משחרב הבית עד שנעקרה מלכות כשדים, ולא שבעים שנה הן, אמר רבי לוי צא מהן שמונה עשרה שנה שהיתה בת קול מפוצצת ואומרת לנבוכדנצר עבדא בישא סוק חרוב ביתא דמרך דבנוי דמרך לא שמעון ליה, הנצנים נראו בארץ, כגון מרדכי וחבורתו עזרא וחבורתו, עת הזמיר הגיע, הגיע זמן של ערלה שתזמר, הגיע זמן של רשעים שישברו, שנא' (ישעיה י"ד) שבר ה' מטה רשעים, הגיע זמן של בבליים להשמד, הגיע זמן בית המקדש שיבנה, שנאמר (עובדיה א') ועלו מושיעים בהר ציון וכתיב (חגי ב') גדול יהיה כבוד הבית הזה, וקול

67

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד

 תחת פרים ותחת שעיר המשתלח שפתינו, ומדברך נאוה, מדברך יאי, מדברתיך יאיא, א"ר אבא בר כהנא אע"פ שהוא מדבר חייבין על מחיצתו עכשיו כשהוא חרב כשם שמחויבין על מחיצתו כשהוא בנוי, אמר רבי לוי אמר הקב"ה בחורבנה העמידה לי צדיקים, ובבנינה העמידה לי רשעים, בחורבנה העמידה לי צדיקים, דניאל וחבורתו, מרדכי וחבורתו, עזרא וחבורתו, בבנינה העמידה לי רשעים, כגון אחז וחבורתו, מנשה וחבורתו, אמון וסייעתו, ר' אבא בר כהנא בשם ר' יוחנן על הדא דר' לוי אמר (ישעיה נ"ד) כי רבים בני שוממה מבני בעולה, הוי צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקים שהעמידה לי בבנינה, כפלח הרמון רקתך, רבי אבא

68

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ז

 שהיה לו חכינים חבר את הגדולה והניח את הקטנה, אמר כל מי שהוא יכול לעמוד בזו מעלין עליו כאילו עומד בשתיהם, כך עקר הקב"ה יצר עבודת כוכבים והניח של זנות, אמר כל מי שעומד ביצר זנות מעלין לו כאילו עמד בשתיהן, אימתי נעקר יצר עבודת כוכבים, רבי בנייה אמר אלו מרדכי ואסתר, ורבנן אמרי אלו חנניה מישאל ועזריה, מיתיבין רבנן לרבי בנייה וכי על ידי יחידי היה נעקר, מותיב רבי בנייה לרבנן וכי מרדכי ואסתר יחידים היו, הדא מסייעא לרבי בנייה, א"ר תנחומא ור' מיאשא ור' ירמיה בשם ר' שמואל בר כהנא כתיב (אסתר ד') שק ואפר יצע לרבים, רובן

69

רות רבה (וילנא) פרשה ד

 בועז, הרשעים הן קודמין לשמן, (ש"א =שמואל א'= י"ז) גלית שמו, (שם /שמואל א'/ כ"ה) נבל שמו, (ש"ב =שמואל ב'= כ') שבע בן בכרי שמו, אבל הצדיקים שמן קודמין, (ש"א =שמואל א'= ט') ושמו קיש, (שם /שמואל א' ט'/) ושמו שאול (שם /שמואל א'/ י"ז) ושמו ישי (אסתר ב') ושמו מרדכי (ש"א =שמואל א'= א') ושמו אלקנה, ושמו בועז דומין לבוראם, שנאמר (שמות ו') ושמי ה' לא נודעתי להם, אתיבון ליה (בראשית כ"ד) ושמו לבן, א"ר יצחק פרדכסוס, רבי ברכיה אמר מלובן ברשע, והכתיב (שמואל א' ח') ובני שמואל שם הבכור יואל ושם משנהו אביה, רבנן אמרי מה זה רשע,

70

רות רבה (לרנר) פרשה ד

 שמואל א'= כה: כה), גלית שמו (שם /שמואל א'/ יז: ד), שבע בן בכרי שמו (ש"ב =שמואל ב'= כ: כא). אבל הצדיקים שמן קודמין: ושמו קיש בן אביאל (ש"א =שמואל א'= ט: א), ושמו שאול (שם /שמואל א' ט'/: ב), ושמו ישי (שם /שמואל א'/ יז: יב), ושמו דוד, ושמו מרדכי (אסתר ב: ה), ושמו אלקנה (ש"א =שמואל א'= א: א), ושמו בועז. דומין לבוראן, ושמי י"י לא נודעתי להם (שמות ו: ג). התיבון ליה, והכתיב ולרבקה אח ושמו לבן (בראשית כד: כט)? ר' יצחק אמר, פלאן דוכסוס. ר' ברכייה אמר, מלובן ברשע. התיבון ליה, והכתי' ובני שמואל הבכור [ושני

1234567891011121314151617181920