מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת אבות פרק ו

 לכף זכות מעמידו על האמת מעמידו על השלום מתישב לבו בתלמודו שואל ומשיב שומע ומוסיף הלומד על מנת ללמד והלומד על מנת לעשות המחכים את רבו והמכוין את שמועתו והאומר דבר בשם אומרו הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר +אסתר ב'+ ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי:משנה זגדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנאמר +משלי ד'+ כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ואומר +שם /משלי/ ג'+ רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך ואומר +משלי ג+ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר ואומר +שם /משלי/ א+ כי לוית חן הם

12

משנה מסכת שקלים פרק ה

 משנה מסכת שקלים פרק המשנה א[*] אלו הן הממונין שהיו במקדש יוחנן בן פינחס על החותמות אחיה על הנסכים מתתיה בן שמואל על הפייסות פתחיה על הקינין פתחיה זה מרדכי למה נקרא שמו פתחיה שהיה פותח בדברים ודורשן ויודע שבעים לשון בן אחיה על חולי מעיים נחוניא חופר שיחין גביני כרוז בן גבר על נעילת שערים בן בבי על הפקיע בן ארזה על הצלצל הוגרס בן לוי על השיר בית גרמו על מעשה לחם הפנים בית אבטינס על מעשה הקטורת אלעזר על הפרוכת ופנחס על המלבוש:משנה ב[*] אין פוחתין משלשה גזברין ומשבעה אמרכלין ואין עושין שררה על הציבור

13

מסכתות קטנות מסכת גרים פרק א

 הלכה בגר שמל ולא טבל, טבל ולא מל, הכל הולך אחר המילה, דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר אף טבילה מעכבת.הלכה גכל המתגייר לשום אשה, לשום אהבה, לשום יראה, אינו גר. וכן היו רבי יהודה ורבי נחמיה אומרים כל אותם שנתגיירו בימי מרדכי ואסתר אינם גרים, שנאמר ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם, וכל שאינו מתגייר לשם שמים אינו גר.הלכה דהאיש מטביל את האיש, והאשה מטבלת את האשה אבל לא את האיש.הלכה הגר שנתגייר והיו לו יינות ואמר בריא לי שלא נתנסך מהן, מותרין לו ואסורין לאחרים. רבי עקיבא אומר

14

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 הלכה כדר' אליעזר אומר הנותן שלום לרבו חייב מיתה. בן עזאי אומר כל הנותן שלום לרבו, ומחזיר לו, וחולק על ישיבתו, חייב מיתה, וכל האומר דבר מפי חכם שלא גמרו ממנו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ואיזוהי רבו, כל שלימדו משנה ותלמוד, אבל לא מקרא, דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר כל שרוב תלמודו ממנו, ר' יוסי אומר כל שהאיר עיניו במשנתו. ואם היה סומא, לא יאמר לו שקעה החמה, אלא יאמר לו סלוק תפילתך.

15

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 אליעזר בן יעקב אומר כל הנותן שלום לרבו חייב מיתה, ר' אליעזר בן דהבאי אומר כל הנותן שלום לרבו, והמחזיר שלום לרבו, והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, והחולק על ישיבתו של רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, וכל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי.תנו רבנן כיצד יכול מרדכי להגיד לאסתר, מלמד שנפתחו לו כלם, ונכנס לפנים והגיד לה כל הסימנים, והלא דברים קל וחומר, מה בנה של אסתר כתיב, אני לפניך אלך והדורים אישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע, מרדכי שהוא מזקני סנהדרין על אחת כמה וכמה. הלכה טזאי זהו

16

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יד

 והמושיע. כנגד עלבונה של שכינה מברכין; ויש אומרים כנגד עלבונם של ישראל מברכין, ועוד אמרו, שכן צריך ליתן שבח והודייה על הגאולה ועל הפדות, וחותם ברוך אתה י"י האל הנקמות המשלם גמול לאויבים ומגן לצדיקים ומושיע עמו ישראל מיד שונאיהם. הלכה גואחר כך מקלס לצדיקים, ברוך מרדכי, ברוכה אסתר, ברוכים כל ישראל. ורב אמר צריך לומר, ארור המן, וארורים בניו. אמר ר' פנחס וצריך לומר חרבונא זכור לטוב. ר' ברכיה ר' ירמיה ר' חייא בשם ר' יוחנן, כד הוה מטי ר' יונתן להדין פסוקא, אשר הגלה נבוכדנצר, הוה אמר, נבוכדנצר רשיעא, שחיק טמיא, למזגי לטבא טיבותיה, ולביש בישותיה, שנאמר

17

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כ

 מפני שיש בו הלל, ויש אומרים אף בפורים, מפני שיש בו מגילה. הלכה וואומרים בהודייה, וכניסי פלאות ותשועות כהניך אשר עשית בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כן עשה עמנו י"י אלהינו ואלהי אבותינו ניסים ופלאות, ונודה לשמך לנצח, ברוך אתה י"י הטוב; וניסי מרדכי ואסתר מזכירין אותן בהודייה. ושניהם נזכרין בברכת הארץ. הלכה זוגומרין את ההלל כל שמונת ימי חנוכה. בשלשה פרקים הראשונים, אין משיבין, ואין צריך לומר לשאול, בשנים האחרונים, שואלין מפני היראה ומפני הכבוד, ואילו הן שלשה ראשונים, הללו עבדי י"י, בצאת ישראל, אהבתי, שנים האחרונים, הללו את י"י, הודו לי"י. וצריך לברך

18

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא

 מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא הלכה אמנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשת ימי צום מרדכי ואסתר פרודות, ולאחר פורים, שני וחמישי ושני. ולמה אין מתענין אותן בחדש ניסן, מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן, ושנים עשר נשיאים הקריבו קרבנם לשנים עשר יום, יום לכל שבט ושבט, וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב; וכן לעתיד לבא עתיד המקדש להבנות בניסן, לקיים מה שנאמר, אין כל חדש תחת השמש. לפיכך אין אומרים תחנונין כל ימי ניסן, ואין מתענין עד שיעבור ניסן, אלא הבכורות שמתענין בערב הפסח, והצנועים בשביל המצות כדי שיכנסו לפסח בתאוה, והתלמידים מתענין בו בשני ובחמישי ושני, מפני חילול

19

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ח

 לישרים תושיה; ראויה היתה פרשת שופטים ליאמר, אילולי עמד יתרו; ראויה היתה פרשת פסח שני ליאמר, אילולי עמדו טמאים; ראויה היתה פרשת נחלות ליאמר, אילולי עמדו בנות צלפחד; ראוי היה בית המקדש ליבנות, אילולי עמדו דוד ושלמה, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך; ראוין היו ישראל ליגאל בימי המן, אילולי עמדו מרדכי ואסתר, שנאמר ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם כי אני ה' אלהיהם. ולא עוד אלא שמגלגלין חובה על יד חייב: ראוין היו ישראל להשתעבד, אילולי עמדו פרעה ומצריים, שנאמר ועבדום וענו אותם; ראויה היתה פרשת מקלל ליאמר, אילולי עמד בן ישראלית;

20

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק א

 היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. מאי טעמא [מיכה ז ח] כי אשב בחושך ה' אור לי. כך בתחילה [אסתר ב כא] ומרדכי יושב בשער המלך ואחר כך [שם ו יא] ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואחר כך [שם יב] וישב מרדכי אל שער המלך ואחר כך [שם ח טו] ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ [שם טז] ליהודים היתה אורה ושמחה. ואתיא דר' חייא כר' יודה דתני בשם ר' יודה עוביו של רקיע מהלך חמשים שנה אדם בינוני מהלך ארבעים מיל ביום עד שהחמה נוסרת ברקיע מהלך חמשים שנה

1234567891011121314151617181920