מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

פתרון תורה פרשת ויקח קרח

 קחו לכם מחתות וג'[עמוד 161] היו המוני קרח למחלוקת נמהראפילה עליהם הומהריחד לקחו מחתות ליהריעץ ולקח קרח בן יצהר, ככ' ויקח קרח בן יצהר וג'.ויקח קרח, ז' ה' ש' ה' בוטח בעשרו, בוט' בע' הוא יפ', זה המן הרשע וכע' צד' יפרחו, זה מרדכי ואסתר. ד' א' בטח בע' ה' יפ', זה קרח ועדתו, וכע' צ' יפר', זה משה וסנהדרים שלו. ויקח ה"י גונים יש קיחה הראשון ביד, שנא' ויקח משה א' שמן המש'. קיחה ב', שהיא משיכה שנ' משכו וקחו לכם. קיחה ג' שהוא קיבול, שנ' מה יקחך לבך. קיחה ד', עשות מצוה, שנ'

182

פתרון תורה פרשת זאת חוקת התורה

 קבע כופר להעביר חרוןרחש אומר למשה ולאהרןככ' וידבר ה' אלמשה ואל אהרן לא' וג'.וידבר ה' זאת חקת הת' וג', ז' ה' ש' ה' מי יתן טהור וג', מה הוא מי יתן טהור מטמא כגון אברהם מתרח, בתיה מפרעה, חזקיה מאחז, יאשיה [עמוד 171] מאמון, מרדכי משמעי, ישראל מאומות, העולם הבא מן העולם הזה, מי עשה כן, מי גזר כן, מי צוה כן לא אחד, לא יחידו של עולם. פירשו הלא יחידו של עולם. תמן תנינן האשה שמת עוברה בתוך מעיה והושיטה החיה את ידה ונגעה בו החיה טמאה טמאת שבעה והאשה טהורה עד שיצא הולד. המת

183

פתרון תורה פרשת כי תצא

 ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח ה'. אמ' ר' יצחק [עמוד 276] דמיך כת', הרבה דמים שפכת בנוב עיר הכהנים. מד' דר, אמ' הק' מדר דר אנא בתריה לדרי דרין. ורבי אלעזר אומ' מדורו של משה ועד דורו של שמואל. ור' יהושע אומ' מדורו של שמואל ועד דורו של מרדכי ואסתר, ור' יוסי אומ' מדורו של מרדכי ועד דורו של משיח שהוא שלשה דורות, שנ' ייראוך עם שמש וגו' ומהו לפני ירח דור דורים. אילא דור חד ודורין תרין. אמ' ר' ברכיה בש' ראבה בר כהנא כל זמן שזרעו של עמלק קיים כאילו כנף מכסה את הפנים, אבד זרעו

184

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו, ריש לקיש אמר בן ג' שנים שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין עק"ב ומה אני מקיים היה שהיה מתוקן להדריך את כל העולם כולו בתשובה, הן האדם היה מתוקן למיתה והנחש היה מתוקן לפורענות קין היה מתוקן לגלות משה היה מתוקן לגואל מרדכי היה מתוקן לגאולה איוב היה מתוקן ליסורין נח היה מתוקן לנס ר' לוי ורבנן ר' לוי אמר כל מי שנאמר בו היה [ו, ט] ראה עולם חדש:[רמז מט] אמר רבי שמואל חמשה הן, נח אתמול אבנים שחקו מים דאמר רבי לוי בשם רבי יוחנן אפילו אצטרובולין של רחים

185

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ יצא לו מוניטון בעולם ומהו מוניטין שלו שור מכאן וראם מכאן על שם בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, דוד יצא לו מוניטון בעולם ויצא שם דוד בכל הארצות ומהו מוניטון שלו מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן על שם כמגדל דויד צוארך מרדכי יצא לו מוניטון בעולם כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות ומהו מוניטון שלו שק ואפר מכאן ועטרת זהב מכאן א"ר יודן קובע אני לך ברכה בשמונה עשרה אבל אין אתה יודע אם שלי קודמת לשלך אם שלך קודמת לשלי משהוא אומר מגן אברהם אח"כ אומר מחיה

186

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 לברך שנא' כוס ישועות אשא וגו':[רמז צד] ויגדל הילד ויגמל [כ"א, ח] שנגמל מיצר הרע ליצר טוב ורבנן אמרי שנגמל מחלבו, ויעש אברהם משתה גדול [כ"א, ח] גדול עולמים היה שם, ויעש המלך משתה גדול גדול עולמים היה שם הה"ד כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב בימי מרדכי ואסתר כאשר שש על אבותיך בימי אברהם, ד"א משתה גדולים היו שם עוג וכל גדולי מלכות היו עמו אמרו לו לעוג לא היית אומר אברהם פרדה עקרה ואינו מוליד א"ל ועכשיו מתנתו מה היא לאו שפיפא היא אי יהיב אנא אצבע עלויה פחים יתיה א"ל הקב"ה אתה מבזה על מתנתי חייך

187

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויצא

 עמדו מכבשי ארצות ומזו עמדו מכבשי ארצות מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות קרבן בנה של זו דוחה את השבת ומלחמת בנה של זו דוחה את השבת לזו ניתן שתי לילות ולזו ניתן שתי לילות ללאה ליל של פרעה ולילו של סנחריב ולרחל לילו של גדעון ולילו של מרדכי בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שם הגדולה לאה [כ"ט, ט"ז] גדולה במתנותיה כהונה לעולם ומלכות לעולם, ושם הקטנה רחל [כ"ט, ט"ז] קטנה במתנותיה יוסף לשעה שאול לשעה:[רמז קכה] ועיני לאה רכות [כ"ט, י"ז] אמוריה דרבי יוחנן אמר קודמוי עיני לאה רכיכין א"ל עיני דאמך הוו רכיכין ומהו רכות

188

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 רעה, ואין חיה רעה אלא אריה דכתיב גור אריה יהודה, ויקרע יעקב שמלותיו [ל"ז, ל"ד] שבטים גרמו לאביהם לקרוע והיכן נפרע להם במצרים ויקרעו שמלותם יוסף גרם וכו' מנשה גרם לשבטים לפיכך נקרע נחלתו חציה בעבר הירדן וחציה בארץ כנען, בנימין גרם לשבטים לקרע והיכן נפרע לו בשושן הבירה ויקרע מרדכי את בגדיו וישם שק במתניו לפי שתפס יעקב את השק לפיכך לא זז מבניו ומבני בניו עד סוף כל הדורות, דוד שנאמר ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים, אחאב שנאמר וישם שק על בשרו, יורם שנאמר וירא העם והנה השק על בשרו מבית, מרדכי וילבש שק ואפר, ויתאבל על בנו

189

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש

 מ"ה, כ"ב] אפשר בדבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו דאמר רב לעולם אל ישנה אדם את בנו משאר בניו שבשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף וכו' (כדלעיל) עביד איהו מילתא בבנימין כי היכי דניקנו ביה אחיו, אלא רמז רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיצא בחמשה לבושי מלכות ומנו מרדכי דכתיב ומרדכי יצא מלפני המלך וגו'. ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים וגו' [מ"ה, כ"ג] מאי מטוב מצרים מלמד ששגר לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, ועשר אתונות נושאות [מ"ה, כ"ג] הלך בנדרים אחר לשון בני אדם, בר עיבור לחם כמשמעו מזון מכאן שכל הדברים קרויין מזון, ויאמר אלהם

190

ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא

 ישראל כדי שתצליח, אמר הקב"ה בעוה"ז ליחידים גליתי שמי אבל לעולם הבא לכל ישראל אני מודיע שמי שנאמר לכן ידע עמי שמי:ושמי ה' לא נודעתי להם [ו, ג] הרשעים קודמין לשמן נבל שמו, שבע בן בכרי שמו, אבל הצדיקים שמם קודמן שנאמר ושמו אלקנה, ושמו בועז, ושמו מרדכי, דומים לבוראם ושמי ה' לא נודעתי להם, התיבון והכתיב ושמו לבן פרדכסוס, ר' ברכיה אומר מלובן ברשע, ר' סימאי אומר מנין לתחית המתים מן התורה שנאמר וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען [ו, ד] לכם לא נאמר אלא להם מכאן לתחית המתים מן התורה:[רמז קעז] והוצאתי

1234567891011121314151617181920