מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

בראשית רבתי פרשת תולדות

 אצטער אני שלא אעשה תאותי בעוה"ז ולהמתין [ל]עולם שאין בו שכר טוב. מיד נטל עשו בחלקו העוה"ז ויעקב נטל בחלקו העוה"ב.כה, לג ויאמר [יעקב] השבעה לי. הה"ד חכם בעיניו איש עשיר (ודל מבין יחקרנו) (משלי כ"ח י"א) זה המן הרשע, ודל מבין יחקרנו (שם) זה מרדכי. ד"א [איש עשיר] זה עשו שבזה את הבכורה בשביל הלעטה וכפר בתחיית המתים, ודל מבין יחקרנו, ומי זה, [זה] יעקב שחקר דעתו בשבועה אם ברצון לבו היה מוכר הבכורה, וכדי שלא יוכל לחזור בו שנאמר השבעה לי כיום. מכאן אתה למד שבבטן נשבע לו על כך ליטול העוה"ז בחלקו ולהניח העוה"ב בחלקו

172

בראשית רבתי פרשת וישלח

 ונתגייר בשביל שיטלנה, התורה מושלתו ככלב, מה בכלב כתוב ובשר בשדה טרפה וגו' לכלב תשליכון אתו (שמות כ"ב ל'), אף בו כתוב לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה (דברים י"ד כ"א). מה הכלב הזה להוט אחר נבלה, אף זה להוט [אחר] אשה מישראל. גר יראה כיצד, אלו גרי מרדכי ואסתר שלא באו להתגייר אלא מתוך יראה ומושלן כבהמה, אתה ובנך ובתך וגו' ובהמתך וגרך (שמות כ' י'), מה בהמה מיראה אף אלו מיראה. גר פרנסה כיצד, ראה עניי ישראל שהם מתפרנסים ובא להתגייר בשביל שיתפרנס ולפיכך מושלו כעני, לעני ולגר תעזוב אותם (ויקרא י"ט י'). גר צדק זה

173

בראשית רבתי פרשת מקץ

 ויעבור אלא ויעבר שהעביר גדולה מזה לזה כשם שא"ל פרעה ובלעדיך לא ירים איש וג' (מ"א מ"ד), שנתן לו רשות למנות דוכוסין ואפרכין ולהעבירן. ודכותיה ויעבר ה' על פניו (שמות ל"ד ו') אל תקרי ויעב[ו]ר אלא ויעבר מלמד שהעביר (דעתן) [רעתן] של ישראל מנגד פניו. ודכותיה ויעבר מרדכי (אסתר ד' י"ז) אל תקרי ויעב[ו]ר אלא ויעבר מלמד שבשעה שדברה אסתר עם מרדכי דברים שאינם כדרך הארץ קצף עליה והשיב כי אם החרש תחרישי וגו' (שם י"ד), וכיון שחזרה ודברה עמו דברים שהם כדרך הארץ, שא"ל לך כנוס וג' (שם ט"ז), מיד הודה והעביר את דבריה שנאמר

174

בראשית רבתי פרשת ויחי

 יוחנן על כן הכם אריה מיער (ירמיה ה' ו') זה בבל, זאב ערבות ישדדם (שם) זה מדי ופרס, נמר שוקד (שם) זה יון, כל היוצא מהנה יטרף (שם) זה אדום. ואף שרה של פרס דוביאל שמו, לכך קרא לבנימין זאב יטרף, אמר יעקב כשתבא מדי ופרס שנקרא זאב, יעמדו כנגדה מרדכי ואסתר שהם מבני בניו של בנימין. משה ראה ליון ומסר לו לוי שנאמר ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה (דברים ל"ג י"א), לוי שבט שלישי וזו מלכות שלישית, (על ידי) [לוי] ג' [אותיות] וזו ג' אותיות. זה מקריב פרים וזו כותבת בקרן השור שאין להם חלק באלהי ישראל, אלו

175

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק כט

 אריות [ומזו עמדו הורגי אריות. מזו עמדו] מכבשי הארצות ומזו עמדו מכבשי הארצות, קרבן בנה של זו ושל זו דוחין את השבת, מלחמות בנה של זו ושל זו דוחין את השבת. לזו, פי' ללאה, שתי לילות ניתנו, ליל פרעה וליל סנחריב, וזו לרחל שתי לילות לילו של גדעון ולילו של מרדכי: שם הגדולה לאה. גדולה בלידתה וגדולה במתנתה, במתנת כהונה ומלכות לעולם: ושם הקטנה רחל. קטנה בלידתה וקטנה במתנתה, מלכות יוסף לשעה, ומלכות שאול לשעה, ולמה נקראת לאה על שנילאת בבכי ובתחנונים שלא תנשא לעשו, ולמה נקראת רחל, על שם רחילי הצאן כי רועה היא:סימן יזיז) ועיני לאה

176

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לז

 אתה חיה רעה שבחיות אכלתהו: ויקרע יעקב שמלותיו. ר' פנחס אומר שבטים גרמו לאביהם לקרוע נפרע להם במצרים, שנאמר ויקרעו [שמלותם] (בראשית מד יג), יוסף גרם להם לשבטים לקרוע, עמד בן בנו וקרע, שנא' ויקרע יהושע שמלותיו (יהושע ז ו), בנימין גרם קריעה לשבטים, עמד בן בנו וקרע, שנא' ויקרע מרדכי את בגדיו (אסתר ד א), מנשה גרם קריעה לשבטים, לפיכך נקרעה נחלתו, חציה בעבר הירדן, וחציה בארץ כנען:ירויחו דורשי הפרשה וישכילו: וסמוך לה ירידת גור אריה, ולא היה ראוי לסמוך אלא ויוסף הורד מצרימה, אלא כדי לסמוך ירידה לירידה, ר' יוחנן אמר כדי לסמוך הכר נא להכר נא,

177

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש פרק מה

 אדם להחליף, ודומה לדבר הוא שמלתו לעורו (שמות כב כו), זו חלוק הטפל לעורו, ולהכי חלפת שמלת כתבן חסירין, והיינו ערך בגדים (שופטים יז י), האמור בנער הלוי, ותרגם יונתן בן עוזיאל לבושין: ולבנימין נתן שלש מאות כסף. כתב ר' טוביה בלקחו הטוב לפי שצפה ברוח הקודש שעתיד לצאת מבנימין מרדכי שעולה מניינו רע"ד, הוסיף שמו עליו, הרי רע"ה, הוסיף עליהן אותיות אבותיו, בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני (אסתר ב ה), שהן ק"ה, הרי שלש מאות. חמש חליפות שמלות כנגד ה' בגדי מלכות שלבש מרדכי, שנא' ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכל"ת וחו"ר ועטר"ת זהב גדולה

178

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 עד מדוברת על אופן שלל ממש, ודומה לו אז חולק עד שלל מרבה (ישעיה לג כג), וכן שלל מתרגמינן עדאה, ודומין לדברים (כי יש) [הנה] בשמים עדי ושהדי במרומים (איוב טז יט). היינו עד היינו סהד, אלא דרך המקרא לכפול הדברים בפרשות מיוחדות, וכן עד ושלל אחד הן, ודימה את מרדכי לערב, מפני שהוא סוף מושיעים ושופטים שעמדו מבנימין, וכך אמר כשם שהזאב טורף ואוכל, כך יטרוף שאול בן קיש העומד מבנימין את עמלק, ומרדכי שלל ביתו של המן, אלו דברי רבותינו, ואני אומר בנימין זאב יטרוף, כשם שהזאב טורף בבקר ויאכל מיד, כך שאול בבקרו, וכמה שזירזו הקב"ה היה

179

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יז

 כג ג), בבקשה ממך אעברה נא ואראה וגו' (דברים ג כה), דוד נתן לו רמז וחש, שנאמר גם את הארי (ואת) [גם] הדוב הכה עבדך וגו' (ש"א יז לו), אמר דוד וכי מה אני ספין [שהכתי חיות רעות אלו], אלא שמא דבר עתיד ליארע לישראל והם עתידים לינצל על ידי. מרדכי נתן לו רמז וחש, שנאמר ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים (אסתר ב יא), אמר וכי אפשר לחסידה זו שתינשא לרשע ערל זה, אלא שמא דבר עתיד ליארע לישראל והם עתידים להינצל על ידיה: כי מחה. ה' כתיב ו' קרי, ונדרש אם למסורת, כלומר כי מחה

180

פתרון תורה פרשת אם בחוקותי

 וילכדוה מקצה וג' ויגל מ' אש' את יש', אילו י' שבטים בשלשה פעמים הגלו ביד מלך אשור, ויהודה ובנימין הגלו בשלשה פעמים ביד נבוכדנצר, הראשון גלות יהויקים והוא שאמ' בראש ספר דניאל, שנ' בשנת שלוש למלכות יהויקים וג' ודניאל וחנניה ומישאל ועזריה מאותו גלות הם היו, ושני גלות יהויכין כי מרדכי ואסתר ויחזקאל ה"ז מאותו גלות היו, ומאין נדע, שנ' על מרדכי, איש יהודי היה ב' ש' הב' וג' אשר הגלה מירושלים וג' ועל יחזקאל נא' לגלות המלך יויכין, והשלישי גלות צדקיה וחרב הבית, אילו ו' גלות, והשביעי גלות אדום אילו ז', ואם רמז ז' גלות, שנ' שבע על חטאתיכם,

1234567891011121314151617181920