מרדכי

מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22896 מקורות עבור מרדכי. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צב

 וכבוד לזקנים, כך הם הדר וכבוד לפני הקב"ה. דשנים ורעננים יהיו. גבורי כח במעשיהם הטובים. להגיד כי ישר ה'. כל אלו למה להגיד שמו של הקב"ה שהוא צדיק וישר ואין עול, שנאמר צורי ולא עולתה בו]. דבר אחר מה התמרה הזו והארז גדולים מכל האילנות, כך ישראל, שנאמר כי גדול מרדכי (אסתר ט ד), וביצחק כתיב וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד (בראשית כו יג). אי מה התמרה והארז אם נעקרו אין נחלפין, כך ישראל, תלמוד לומר שתולים בבית ה'.[יב] [צב, יד] [שתולים בבית ה'. אמר ר' חנן בן פזי] אלו התינוקות שהם בבית הספר. בחצרות (בית) אלהינו

132

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קב

 עליהם אלא תפלה אחת נשתיירה להן שהם מתפללין בראש השנה וביום הכפורים, אל תבזה אותה מהם, שנאמר (כי) ולא בזה את תפלתם. תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה. וכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להבראות, שהוא אומר ועם נברא, אלא אמר ר' יהודה בר סימון זה דורו של מרדכי שנבראו כבריה חדשה. ורבנין אמרו אלו הדורות שחייבין במעשיהם הרעים, ובאין ועושים תשובה ומתפללין לפניך בראש השנה וביום הכפורים, ולפי שהם מחדשים את מעשיהם, הקב"ה בורא אותם ברייה חדשה, ומה להם לעשות, יש להם ליטול אתרוגיהן בידיהם ולולביהן וערבי נחל והדסים להלל אותך, הוי אומר ועם נברא יהלל יה.

133

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קו

 ובטל מלמדי תינוקת, ובטל הוא מי שמגדל יתום בתוך ביתו, אמרו דהוא נפיק ערטילאי, אמרו צריכין אנו למודעי, דאמר ר' אליעזר המודעי לא עמד ערטילאי אלא בכח הפרוסה שאכל, הוי עושה צדקה בכל עת.[ד] [קו, ד] זכרני ה' ברצון עמך. אמר דוד רבש"ע כשתעשה ישועות על ידי מרדכי ואסתר זכרני. לא זכרו את רוב חסדיך [וימרו על ים בים סוף]. אמר ר' אבא בר כהנא שתי המריות הומרו לא הוא ים ולא הוא ים סוף, אלא שתי המריות הומרו שם, א"ר אבא בר כהנא בש"ר לוי כיון שנעשה להם הים טינא, כמה שנאמר דרכת בים סוסיך חומר מים רבים

134

מדרש משלי (בובר) פרשה ו

 מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים, ואלו הן שבע תועבת נפשו, ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע וכל המחניף את חבירו בדברים, וכל האומר דבר שלא מפי אמרו, שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי (אסתר ב כב), וכל האומר דבר שלא מפי אומרו מביא קללה לעולם.סימן כ[כ - כא] נצור בני מצות אביך. מה כתיב אחריו [כא] קשרם על לבך תמיד וגו'. למהסימן כב[כב - כט] בהתהלכך תנחה אותך. בעולם הזה. בשכבך תשמור עליך. בשעת מיתה. והקיצות היא תשיחך. לעולם הבא.

135

מדרש משלי (בובר) פרשה ט

 ולמד תורה וחכמה חשוב לפני כאילו העמיד כל העולם כולו. חצבה עמודיה שבעה. אלו שבעה ארצות, אם זכה אדם ומקיימה נוחל שבעה ארצות, ואם לאו מתחלק לשבע ארצות.סימן ב[ב, ט] טבחה טבחה מסכה יינה. אמר ר' אבהו זו אסתר המלכה, שבשעה שהגיע צער לישראל בימי מרדכי, מה עשתה, התקינה סעודה לאחשורוש ולהמן הרשע, ושכרה אותו יין ביותר, והיה הרשע סבור בעצמו שחלקה לו כבוד, והוא לא היה יודע שפרשה לו מצודה שמתוך ששכרה אותו יין קנתה לה אומתה לעולם. אף ערכה שלחנה. שערכה לה שלחן בעולם הזה ובעולם הבא, ואי זה, זה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה

136

מדרש משלי (בובר) פרשה יא

 חבירו, מלאכי השרת מדברין עליו טוב לפני הקב"ה, כד"א [וחנותי את אשר אחון (שמות לג יט). ודורש רעה תבואנו. אם ראית אדם שהוא מדבר רעה על חבירו, מלאכי השרת מדברין עליו רעות לפני הקב"ה, כד"א] ישוב עמלו בראשו.ד"א ודורש רעה תבואנו, זה המן הרשע שהיה דורש רעה על מרדכי ונהפכה עליו, מה כתיב אחריו [כח] בוטח בעשרו הוא יפול. זה המן. וכעלה צדיקים יפרחו. [זה מרדכי ואסתר.ד"א בוטח בעשרו הוא יפול. זה קרח. וכעלה צדיקים יפרחו]. זה משה וסנהדרין, אמר ר' לוי שני עשירים גדולים היו בעולם, אחד בישראל ואחד באומות העולם, קרח בישראל והמן באומות העולם, ושניהם

137

מדרש משלי (בובר) פרשה יט

 שמחשבתו של המקום קודם לשלו שנאמר ועצת ה' היא תקום. ד"א זה אדוניה בן חגית, שהיה מתייעץ ואומר אני גדול משלמה, ואני נאה למלכות, והוא אינו יודע שעצת הקב"ה קודמת לשלו, דכתיב ועצת ה' היא תקום. ד"א זה המן הרשע, שהיה מחשב בלבו ואומר למחר אני משכים ואומר למלך מעשה מרדכי, והוא משלימו בידי, ולא היה יודע שמחשבתו של הקב"ה קודמת לשלו, שנאמר ועצת ה' היא תקום.ד"א רבות מחשבות בלב איש. זה פרעה הרשע, שהיה מתייעץ ואומר אני מאבד כל זכורי ישראל, כדי שלא ירבו ויעמדו עליו, שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו (שמות א כב), ולא היה יודע

138

מדרש משלי (בובר) פרשה כו

 מדון]. מה כתיב אחריו, [כא] פחם לגחלים ועצים לאש ואיש מדינים לחרחר ריב.סימן כד[כד - כה] בשפתיו ינכר שונא ובקרבו (ישים) [ישית] מרמה. אמר ר' זעירא מדבריו של אדם אתה יודע אם אוהבך אם שונאך, שכן מצינו בהמן הרשע שהיה מדבר עם מרדכי בפה, ובלבו היה שנאתו, שנאמר ויאמר המן בלבו וגו' (אסתר ו ו), [ועוד פסוק אחר וימלא המן על מרדכי חימה, וכן מצינו בעשו הרשע שהיה מדבר עם יעקב ובלבו היה שונאו, שנאמר ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשית כז מא)]. תמן תנינן עשר נקודות בתורה. ישפוט ה' ביני וביניך (בראשית

139

מדרש משלי (בובר) פרשה כח

 אומר אוטם אזנו מזעקת דל (משלי כא יג), מה להלן גם הוא יקרא ולא יענה, אף כאן תפלתו תועבה:סימן יא[יא] חכם בעיניו איש עשיר. זה בעל מקרא. ודל מבין יחקרנו. זה בעל תלמוד.ד"א חכם בעיניו. זה המן הרשע. ודל מבין יחקרנו. זה מרדכי.ד"א חכם בעיניו איש עשיר. זה פרעה. ודל מבין יחקרנו. זה משה רבינו.[ד"א חכם בעיניו איש עשיר. זה עשו. ודל מבין יחקרנו. זה יעקב].סימן יג[יג] מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. אמר ר' יוחנן [מודה על מנת ועוזב ירוחם], כד"א יעזוב רשע דרכו וגו' (ישעיה נה ז).סימן יט[יט]

140

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יז

 שלא ניצולו ישראל אלא בשביל משה. שכבר היו ידיהם נרפים מן המצות:סימן טז[טז] ויאמר כי יד על כס יה. כך אמר משה בשעה שתהיה יד זו הוא מלך על ישראל דנקרא כס יה: מלחמה לה' בעמלק מדור. זה דורו של שאול: דור. זה דור של מרדכי הצדיק:

1234567891011121314151617181920