מראשה

מראשה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 353 מקורות עבור מראשה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה הלכה דהקורא את שמע וטעה והשמיט בה פסוק אחד לא יחזור ויקרא אותו פסוק בפני עצמו אלא מתחיל באותו פסוק וגומר וכן בהלל וכן במגלה וכן בתפלה נכנס לבית הכנסת ומצאן שקראו חציה וגמר עמהן לא יחזור ויקרא מראשה ועד אותו מקום אלא מתחיל מראשה ועד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה הלכה ההקורא את שמע וטעה ואינו יודע היכן טעה יחזור לראשה טעה באמצע הפרק יחזור לראש הפרק טעה בין כתיבה ראשונה לכתיבה אחרונה יחזור לכתיבה ראשונה הלכה וכותבי ספרים תפלין ומזוזות מפסיקי' לקרית שמע ואין מפסיקין

2

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 שמע הלכה בהקורא את המגלה טעה והשמיט בה פסוק לא יחזור ויקרא אותו הפסוק בפני עצמו אלא מתחיל מאותו הפסוק וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה גנכנס לבית הכנסת ומצאן שקראו חציה וגמר עליהן לא יחזור ויקרא מראשה ועד אותו מקום אלא מתחיל מראשה וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה דקראה בלילה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' יוסי מעשה בר' יוחנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה אמ' לו אין שעת סכנה ראיה הלכה הקראה על פה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' שמעון בן לעזר

3

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

 או' רואין את התחתונה כאילו היא עולה למעלה והעליונה כאילו היא יורדת למטה ובלבד שלא תהא התחתונה למטה מעשרה טפחים והעליונה למעלה מעשרים אמה הלכה והיתה זו יוצאה מכותל זו וזו יוצאה מכותל זו או שהיתה יוצאה מכותל זה ואין מגעת בכותל אחר או שהיתה רחבה מראשה אחד וקצרה מראשה אחד אם יש שם שלשה טפחים הרי זה צריך רבן שמעון בן גמליאל אומ' ארבעה היתה יוצאת מכותל זה ומגעת בכותל אחר אם גבוהה הימנו שלשה טפחים הרי זה צריך למעט עשויה מדרון מקבלת אורח בנוי היושב כדרכו עליה אין צריך להגביה צד שיני ואם לא צריך להגביה צד

4

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ד

 ור' יוסה אוסר מודה ר' יוסה בשני ימים טובים של גליות הלכה דכיצד מעברין את הערים ארוכה כמות שהוא עגולה עושין לה זויות מרובעות אין עושין לה זויות היתה עשויה כמין קשת כמין גם רואין אותה כאילו היא שוה הלכה ההיתה רחבה מראשה אחת וצרה מראשה אחר רואין את מקום הצר כאילו מלא בתים וחצירות מכניסו לאמצע מרביע כנגדו ומודד המינו להלן אלפים אמה היה בית אחד יוצא המינה כמין פיגם לרוח אחד רואין כנגדו כאילו מלא בתים וחצרות מרבע כנגדו ומודד המינו ולהלן אלפים אמה הלכה והיו שני בתים יוצאין הימנו כמין שני פיגמין לשתי רוחות

5

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ו

 הלכה כואמת המים שעוברת בחצר אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה עשו לה בכניסה ולא ביציאה ביציאה ולא בכניסה אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים בכניסה וביציאה היתה רחבה מראש אחד וצרה מראשה אחד הרי זה מרחיב את מקום הצר וכן אתה או' בביבין המשקטין תחת הבתים ותחת החצרות ר' יהודה או' כתלים שעל גביהן נדונין כמחיצה אמ' ר' יהודה מעשה באמת המים שהיתה באה מאבל לצפורי והיינו ממלאין ממנה על פי זקנים בשבת אמרו לו מפני שלא היתה עמוקה עשרה ורחבה ארבעה

6

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ז

 חלון שמקצתה בתוך עשרה ומקצתה למעלה מעשרה מערבין שנים ואין מערבין אחד היתה כולה למעלה מעשרה טפחים ומיעטה באבנים ובכפתים ובסולם הצורי או שהביא נסר שרחב ארבעה טפחים וקבעו בה מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד פחות מיכן מערבין אחד ואין מערבין שנים הלכה יאהיתה רחבה מראשה אחד וצרה מראשה אחד הרי זה מרחיב את מקום הצר הלכה יבחלון שהוא ארבעה על ארבעה טפחים עושה לה סריגית ומבטלה כיוצא בו מי שהיו לו חנויות פתוחות לרשות הרבים ופתוחות לחצירו אם אין שם אלא דבר מועט מביא ומטלטל מזו לזו היתה חצר ובה דיורין עירבו מותרין לא עירבו אסורין

7

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ח

 מנחם איש גליא אומ' צנור שעלו בו קוצים וקישושות דורסן ברגל בצינעה כדי שיצאו המים וילכו להם הלכה יחבילה של עצים וסוכה של קוצים שעשאן דלת לפרצה ולחצר אם היו קשורות ותלויות פותחין ונועלין בהן ואם לאו אין פותחין ונועלין בהן אחרים אומ' היתה כבושה באבנים מראשה אחד אין רשיי ליגע בהן נתלו בה קוצין ודופקנין מפשר בידו בצנעה ובלבד שלא יקרע ושל בהמה דורס ברגליו הלכה יאמחצלות פרוסות על פתחי חנויות ברשות הרבים אם היו קשורות ותלויות פותחין בהן ונועלין ואם לאו אין פותחין ונועלין בהן עשה להם ציר של קנים ושל שובלין של כל דבר פותחין

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק א

 בחמור ובמשאוי שלשתן שוין:הלכה גמתני' היה רכוב על הבהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנייה לי ונטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה בתחילה לא אמר כלום: גמ' אמר רבי יצחק הדא הילכתא לית שמע מינה כלום לא מראשה ולא מסיפה. [דף ב עמוד ב] היה רכוב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תניה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אילו אמר זכה לי זכה. הוי לית שמע מינה כלום לא מרישא ולא מסיפא:הלכה דמתני' ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א

 בו חול לה' צריכה בה' צריכה ר' יושע' בריה דרב חננאל אמר צריך לכתוב ה"א למטה מארכובתו של למ"ד [דברים לב ו] הלה' תגמלו זאת הא לה' תגמלו זאת. מזוזה אית תניי פתוחה אית תניי תני סתומה שמואל בר שילת משמיה דרב הלכה כמי שאומר פתוחה שאין זה מקומה פתוחה מראשה סתומה פתוחה מסופה פתוחה פתוחה מיכן ומיכן סתומה טעה והשמיט פסוק א' אם יש בו שתים שלש שיטין מתקנו וקורא בו ארבע אינו קורא בו רבי זעירה בשם רב חננאל אף בקרע כן תני ספר שיש בו שתים ושלש טעיות בכל דף ודף מתקנו וקורא בו ארבע אינו קורא

10

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 כ). ד"א עושה פלא שלא כמדת בשר ודם מדת המק' בשר ודם אין יכול לצור צורה באפילה אבל המקום אינו כן אלא יצר צורה באפילה שנא' אשר עושיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ (תה' קלט טו). ד"א עושה פלא שלא כמדת בשר ודם מדת המקום בשר ודם כשהוא צר צורה מתחיל מראשה או מרגלה או מאחד מאבריה אבל המקום ב"ה אינו כן אלא כשהוא צר צורה צר הכל כאחד שנא' כי יוצר הכל הוא (ירמ' י טז) ואומ' ואין צור כאלקינו (ש"א ב ב) אין צייר כאלקים. ד"א עושה פלא שלא כמדת בשר ודם מדת המקום בשר ודם הולך אצל עושה

1234567891011121314151617181920